Imprint

Zástupca:

  • Ing. Jan Habeš, MBA (jednateľ)

Obchodný register / IČ: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, v oddieli Sa, vložke č.3377/B  

DIČ:  202030318