Imprint

Zástupca:

  • Rogier Bart de Jonge (konateľ)

Obchodný register / IČ: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, v oddieli Sa, vložke č.3377/B  

IČO: 31 380 824

DIČ:  202030318