Podmienky používania

Vzhľadom na mnohé príležitosti a riziká predstavované sieťou Internet sme vypracovali niekoľko rámcových podmienok, tak pre vašu ako i pre našu ochranu, a žiadame vás o ich dodržiavanie. Ďakujeme za pochopenie.

3. Autorské právo a iné ochranné práva

Celý obsah našich internetových stránok, vrátane (ale nielen) textov, obrázkov, grafických znázornení alebo audio a video súborov je, ak nie je výslovne uvedené inak, naším vlastníctvom. (V tejto súvislosti upozorňujeme na vyhlásenie ohľadne hypertextových odkazov v časti 4. týchto podmienok) Tento autorským právom chránený obsah možno bez nášho výhradného súhlasu používať iba na súkromné a nie na verejné či komerčné účely (t.j. na sťahovanie, reprodukciu, atď.). Zmeny, preklady alebo iné úpravy či spracovanie obsahu sú možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Neoprávnené používanie či zneužívanie všetkých registrovaných ochranných známok, obchodných mien alebo iných ochranných označení spoločnosti Beiersdorf je zakázané. 

Texty, fotografie alebo video súbory sprístupnené výslovne na účel sťahovania v Newsroome možno bezplatne používať iba na spravodajské účely. Pri fotografických materiáloch musí byť pri ich spravodajskom použití alebo reprodukcii uvedený "Beiersdorf Slovakia, s.r.o." ako zdroj. 

Upozorňujeme, že porušenie nášho autorského práva alebo iných práv z ochrany duševného vlastníctva môže viesť k občianskoprávnemu alebo trestnému konaniu proti Vám. 

1. Osobné údaje

Pre otázky týkajúca sa ochrany osobných údajov si, prosím, prečítajte našu Politiku ochrany súkromia.

4. Vylúčenie zodpovednosti

Tieto internetové stránky sú určené na použitie iba pre štátnych príslušníkov, ktorých štát ste si zvolili v rámci výberu na úvodnom zobrazení internetovej stránke www.beiersdorf.com a v súlade s právnym poriadkom tohto štátu. Materiály na týchto internetových stránkach, vrátane výrobkov, služieb a informácií, nemusia byť primerané alebo dostupné pre akékoľvek ďalšie oblasti mimo oblasť právomoci tohto štátu. Ak sú akékoľvek ponuky, produkty či služby dostupné alebo zverejňované týmito internetovými stránkami zakázané platnými zákonmi štátu, ktorý ste si zvolili, sú v zodpovedajúcom rozsahu neplatné a neúčinné.  Navštívte, prosím, internetovú stránku www.beiersdorf.com a zvoľte Váš štát, aby sme Vás presmerovali na správne národné stránky. Informácie na týchto internetových stránkach boli zostavované a kontrolované s náležitou starostlivosťou. Napriek tomuto, neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, presnosť, úplnosť a/alebo kvalitu.  Ak tieto internetové stránky obsahujú ponuku tretím osobám, je vylúčené prijatie takejto ponuky zo strany tretej osoby s dodatkom, výhradou či iným obmedzením. Príslušná zmluva je na základe ponuky uzatvorená s tretími osobami až výslovnou dohodou o všetkých jej náležitostiach.

Tieto internetové stránky obsahujú odkazy na internetové stránky iných spoločností, ktoré zabezpečujú dodávky tovarov či služieb. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. nie je oboznámený s obsahom internetových stránok tretích strán a nedáva žiadnu záruku ani nenesie žiadnu zodpovednosť za možný nezákonný obsah alebo iné porušenie práv na internetových stránkach týchto dodávateľov. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. napriek tomu bezodkladne odstráni všetky odkazy na stránky alebo iné materiály, u ktorých s istotou zistí, že porušujú platné právne predpisy. Tieto internetové stránky sú zdrojom všeobecných informácií a v žiadnom prípade by nemali byť považované za náhradu lekárskej alebo odbornej rady. V prípade potreby sa preto, prosím, poraďte s lekárom alebo iným odborníkom. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. nenesie zodpovednosť za správanie vykonané na základe týchto internetových stránok. Používanie týchto internetových stránok a sťahovanie dátových súborov z nich vykonáva používateľ na vlastné nebezpečenstvo. Beiersdorf Slovakia, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, najmä na dátových súboroch, hardvéri/softvéri používateľa, vyplývajúcu z takého postupu. Zodpovednosť za úmyselné a hrubo nedbanlivostné konanie zostáva nedotknutá.

5. Záverečné ustanovenia

Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok je alebo sa stane nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné v rámci akejkoľvek súdnej pôsobnosti, platnosť alebo vynútiteľnosť  ktoréhokoľvek ďalšieho ustanovenia týchto podmienok v danej súdnej pôsobnosti zostávajú nedotknuté. Ak chcete oznámiť protiprávne konanie na našich internetových stránkach, neváhajte nás kontaktovať.

2. Aktualizácia podmienok používania

Kvôli neustálym technickým a právnym inováciám musíme z času na čas meniť a/alebo aktualizovať platné podmienky používania. Skontrolujte, prosím, zakaždým, než použijete našu internetovú stránku, kedy bola zaznamenaná posledná verzia podmienok.  Najnovšia aktualizácia bola vykonaná v októbri 2013.

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Riznerova 5
811 01  Bratislava 1

Telefón: +421 650 111 220 

Email