Politika ochrany súkromia

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ!

Pre Beiersdorf nie je dôležitá len starostlivosť o Vašu pokožku a jej ochrana. Veľkú váhu prikladáme aj ochrane Vašich osobných údajov. Rešpektujeme preto Vaše súkromie a boli by sme radi, aby ste nám v tomto smere mohli dôverovať, pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov, rovnako ako keď ide o starostlivosť o pokožku. Vždy Vás transparentným spôsobom informujeme o tom, na čo Vaše osobné údaje potrebujeme a či a ako dlho ich budeme uchovávať. Vďaku tomu sa môžete sami rozhodnúť, pre aké účely budeme môcť Vaše osobné údaje využívať. Aby sme zaistili maximálnu bezpečnosť osobných údajov, sú nám tieto osobné údaje vždy poskytované v zašifrovanej forme. Pokiaľ už nebudete chcieť, aby sme Vaše osobné údaje naďalej využívali, dajte nám prosím neformálnou cestou vedieť, napríklad e-mailom.

Obsah

1.    Všeobecné informácie
1.1.     Spracúvanie osobných údajov
1.2.     Prevádzkovateľ
1.3.     Práva dotknutých osôb
1.4.     Odovzdanie osobných údajov orgánom dozoru
2.    Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov počas návštevy webovej stránky
2.1.      Cookies
2.1.1 Nevyhnutne nutné cookies (typ A)
2.1.2 Funkčné a výkonové cookies (typ B) 
2.1.3 Cookies založené na súhlase (napr. marketing) (typ C)
2.1.4 Spravovanie a zmazanie všetkých cookies
2.2.      Webová analytika
2.2.1 Google Analytics
2.3.      Sociálne pluginy
2.4.      Sociálny login
2.5.      YouTube-Videa
2.6.      Online reklama
2.6.1  Google Ads
2.6.2 Facebook Custom Audiences / vlastné publikum (webovej stránky) Facebooku („Facebook Pixel“)
2.7.     Google Tag Manager
3.    Ďalšie ponúkané služby (online a offline), účely spracúvania
3.1.      Kontakty
3.2.      Kontaktovanie prostredníctvom telefonickej linky pre otázky
3.3.     Použitie fotografií z akcií
3.4.      Personalistika a nábor
3.5.      Kosmetovigilance
3.6.      Obchodní partneri a odberatelia
3.7.      Oprávnený záujem na ochrane práv
4.    Námitky / odvolanie súhlasu alebo uplatnenie iných práv
5. Záverečné informácie

1. Všeobecné informácie

Účelom tejto politiky ochrany súkromia (ďalej len ako „politika“) je poskytnúť Vám informácie ohľadom spracúvania osobných údajov pri využívaní našej webovej stránky a využívania súvisiacich služieb.

Webovou stránkou sa rozumie stránka www.beiersdorf.sk, ktorej prevádzkovateľ je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava (ďalej len ako „my“ alebo „Beiersdorf“).

1.1. Spracúvanie osobných údajov
Osobnými údajmi v zmysle článku 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) sú všetky informácie týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa a pod.

Spracúvanie prebieha automaticky a čiastočne manuálne. Uchovávanie osobných údajov je elektronické. Pokiaľ je to potrebné, využíva Beiersdorf k spracúvaniu tejto kategórie sprostredkovateľov:

Prepravné spoločnosti

Marketingové spoločnosti

Účtovnícke spoločnosti

Audítorské spoločnosti

Spoločnosti poskytujúce právne služby

Spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním

Spoločnosti poskytujúce IT služby

Spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom lekárskych systémov

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácii

Spoločnosti poskytujúce software licencie pre online komunikáciu

1.2. Prevádzkovateľ
Zodpovedným za spracúvanie osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Riznerova 5, 811 01 Bratislava, info@nivea.sk (viď imprint)

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

 • Elektronická adresa: info(at)beiersdorf.sk
 • Adresa: Riznerova 5, 811 01 Bratislava

1.3. Práva dotknutých osôb
Ako subjekt dotknutý spracúvaním osobných údajov (dotknutá osoba) máte vo vzťahu ku svojim osobným údajom nasledujúce práva podľa článku 15 a nasl. GDPR:

 • právo na prístup;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo na prenosnosť údajov ; a
 • právo vzniesť námietky.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov. Viac o právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete v článku4 tejto politiky.

V niektorých prípadoch Vás pre uplatnenie Vášho práva môžeme požiadať o identifikáciu, resp. preukázanie, že sa jedná o Vás. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov, ktoré prebieha, v prípade ak sa na nás obrátite, nájdete v odseku 3.1 tejto politiky.

1.4. Odovzdanie osobných údajov orgánom dozoru
V prípade, že to vyžaduje právna povinnosť môžu byť odovzdané osobné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

2. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov počas návštevy našej webovej stránky

Počas návštevy a používania našej webovej stránky len pre informačné účely, t.j. pokiaľ sa nezaregistrujete ani nám inak neposkytnete informácie, budeme zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré Váš prehliadač odovzdá nášmu serveru a ktoré sú pre nás technicky potrebné, aby sme Vám mohli našu webovú stránku zobraziť a zaistiť stabilitu a bezpečnosť.

Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam ku spracúvaniu a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, zmluvným dodávateľom (napr. hosting, systém riadenia obsahu) v súlade s požadovanými účelmi (pre potreby zobrazenia webovej stránky a nastavenia jej obsahu). Tieto webové stránky sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. Udeliť súhlas k akejkoľvek aktivite nie je oprávnená osoba mladšia ako 16 rokov s čím dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.1. Cookies
Okrem vyššie uvedených osobných údajov sú na Vašom počítači počas Vašej návštevy našej webovej stránky ukladané dáta, cookies alebo iné technológie ako pixely (ďalej len „cookies“). Cookies sú malé textové súbory ukladané Vašim prehliadačom na Vašom zariadení pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie uložené v cookies následné odovzdané buď našej webovej stránke (ďalej len „vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria (ďalej len „externé cookies“).

Prostredníctvom uložených a vrátených informácii príslušná webová stránka pozná, že ste ju už skôr otvorili a navštívili prostredníctvom prehliadača, ktorý na tomto zariadení používate. Tieto informácie využívame, aby sme boli schopní danú webovú stránku optimálnym spôsobom vytvoriť a zobraziť, v súlade s Vašimi preferenciami. V tomto smere je na Vašom zariadení identifikovaný iba samotný súbor cookie. Nad rámec vyššie uvedeného budú osobné údaje ukladané iba s Vašim výslovným súhlasom alebo ak to bude nevyhnutne nutné, aby ste mohli využívať službu, ktorá je Vám v tejto súvislosti ponúknutá a ktorá je Vami využívaná.

Táto webová stránka využíva nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a funkčnosť sú vysvetlené nižšie:

 • nevyhnutne nutné cookies (typ A);
 • funkčné a výkonové cookies (typ B);
 • cookies založené na súhlase (napr. marketing) (typ C).

Viac informácii o nastavených a používaných typoch cookies nájdete v popise nástrojov implementovaných na našich webových stránkach v tejto politike o ochrane súkromia.

2.1.1. Nevyhnutne nutné cookies (typ A)
Nevyhnutne nutné cookies garantujú funkcie, bez ktorých nemôžete naše webové stránky používať zamýšľaným spôsobom. Tieto cookies sú používané výlučne nami, a predstavujú teda vlastné cookies. To znamená, že všetky informácie uložené v týchto cookies budú vrátené na našu webovú stránku.

Nevyhnutne nutné cookies slúžia napríklad k zaisteniu toho, že Vy ako registrovaný používateľ zostanete prihlásený po celú dobú, kým budete otvárať rôzne podstránky našej webovej stránky, a nebudete tak musieť opakovane zadávať svoje prihlasovacie údaje, akonáhle otvoríte novú stránku.

Používanie nevyhnutne nutných cookies na našej webovej stránke je možné bez Vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nemôžu byť nevyhnutne nutné cookies individuálne zapnuté ani vypnuté. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek (viď nižšie)

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.1.2. Funkčné a výkonové cookies (typ B)
Funkčné cookies umožňujú našej webovej stránke, aby uchovávala už poskytnuté informácie (napríklad zaregistrované prihlasovacie meno alebo výber jazyka) a ponúkala Vám vylepšené a viac personalizované funkcie vychádzajúce z týchto informácii. Tieto cookies zhromažďujú a ukladajú len anonymné informácie, takže nemôžu sledovať Váš pohyb na iných webových stránkach.

Výkonové cookies zhromažďujú informácie o tom, ako sú naše webové stránky používané, za účelom zvýšenia ich príťažlivosti, obsahu a funkčnosti. Tieto cookies nám napríklad umožňujú určiť, či a ktoré podstránky našej webovej stránky sú užívateľmi navštevované, ako aj to, aký obsah používateľa predovšetkým zaujíma. Zaznamenávame najmä počet návštev určitej stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, poradie navštívených stránok, ktoré hľadané výrazy Vás k nám priviedli, krajinu, región, prípadne mesto, odkiaľ sa prístup uskutočňuje, a pomer mobilných zariadení, z ktorých sa realizuje prístup na naše webové stránky. Sledujeme takisto pohyb, kliky a rolovanie pomocou počítačové myši, aby sme zistili, ktoré oblasti našej webovej stránky používateľa predovšetkým zaujímajú. Výsledkom je, že môžeme obsah našej webovej stránky konkrétnejšie prispôsobiť potrebám našich používateľov a optimalizovať našu ponuku. IP adresa Vášho počítače odovzdaná z technických dôvodov je automaticky anonymizovaná a neumožňuje nám uskutočniť žiadne závery ohľadne konkrétneho individuálneho používateľa.

Vaše nastavenie cookies môžete kedykoľvek upraviť tu  (aktivovať/deaktivovať).

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.1.3. Cookies založené na súhlase (napr. marketing) (typ C)
Cookies, ktoré nie sú ani nevyhnutne nutné (typ A), ani sa nejedná o funkčné alebo výkonové cookies (typ B), budú používané iba s Vašim výslovným súhlasom, napr. marketingové cookies.

Zároveň si vyhradzujeme právo používať informácie, ktoré sme dostali prostredníctvom cookies z anonymnej analýzy používateľského správania návštevníkov našej webovej stránky, aby sme mohli na našich webových stránkach zobrazovať konkrétnu reklamu na určité produkty z našej ponuky. [U1] Veríme, že Vy ako používateľ máte z vyššie uvedeného prospech, pretože zobrazujeme reklamu alebo obsah, o ktorých sa domnievame, že zodpovedajú Vašim záujmom na základe Vášho správania – surfovania po našej webovej stránke, takže uvidíte menej náhodne roztrúsené reklamy alebo reklamy určitého obsahu, ktorý Vás prípadne zaujíma menej.

Marketingové cookies pochádzajú od externých reklamných spoločností (externé cookies) a sú používané k zhromažďovaniu informácii o webových stránkach navštívených používateľom za účelom vytvorenia reklamy orientovanej na cieľovú skupinu pre tohto používateľa.  [U1]Navrhujeme vymenovať, aké osobné údaje sa budú spracúvať

Proces odmietnutia cookies používaných pre online reklamu (opt out)

Môžete taktiež spravovať skupinu korporátnych cookies používaných pre online reklamu prostredníctvom nástrojov voľby spotrebiteľa, vytvorených v rámci samoregulačných programov v mnohých krajinách, akými sú napríklad v Spojených štátoch amerických pôsobiace https://www.aboutads.info/choices/ alebo v Európskej únii pôsobiace http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Svoj súhlas s používaním cookies založených na súhlase (typ C) môžete kedykoľvek individuálne odvolať s účinkami do budúcna, a to zodpovedajúcou úpravou svojho  nastavenia cookies.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

2.1.4. Spravovanie a zmazanie všetkých cookies
Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby bolo všeobecne zakázané ukladanie cookies na Vašom zariadení a/alebo aby ste mali zakaždým možnosť sa vyjadriť, či s používaním cookies súhlasíte.

Vezmite prosím na vedomie, že vypnutie cookies môže mať všeobecne za následok funkčné obmedzenie našej webovej stránky.

2.2. Webová analytika
2.2.1. Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics využíva špecifickú formu súboru cookie, ktorý je uložený na Vašom počítači a umožňuje analýzu toho, akým spôsobom používate našu webovú stránku. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky generované týmto súborom cookie sú všeobecne odovzdávané na server Google v Spojených štátoch amerických a tam aj uchovávané.

Radi by sme Vás upozornili na skutočnosť, že Google Analytics bola na tejto webovej stránke rozšírená, aby zahŕňala aj kód „gat._anonymizelp();“ za účelom zaistenia  anonymizovaného nahrávania IP adries (tzv. maskovanie – IP masking). Vzhľadom k anonymizácii IP adries na tejto webovej stránke je Vaša IP adresa spoločnosťou Google na území Európskej únie a na území zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v Spojených štátoch amerických odovzdávaná úplná IP adresa a až tam skrátená. Spoločnosť Google spĺňa požiadavky EÚ – USA na ochranu súkromia, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Spoločnosť Google tieto informácie využíva v našom zastúpení k analýze toho, ako používate túto webovú stránku, a to pre potreby reportingu o aktivite na webe a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie taktiež odovzdávať tretím osobám v súlade s požiadavkami právnych predpisov alebo pokiaľ tieto tretie osoby tieto osobné údaje spracúvajú v zastúpení spoločnosťou Google. IP adresa odovzdaná Vašim prehliadačom v súvislosti s Google Analytics nie je zlučovaná s ďalšími dátami Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť uskutočnením zodpovedajúceho nastavenia s využitím softwaru Vášho prehliadača. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v nahrávaní osobných údajov týkajúcich sa Vášho užívania danej webovej stránky, ktoré boli vygenerované predmetným súborom cookie (vrátane Vašej IP adresy), a v spracovaní týchto osobných údajov stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informácie o tretej osobe: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky poskytovania služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Táto webová stránka zároveň využíva Google Analytics pre analýzu toku návštevníkov nezávislou na zariadení, ktorá sa poskytuje prostredníctvom identifikátoru užívateľa. Sledovania Vášho používania naprieč zariadeniami (cross-device tracking) môžete vo svojom účte Google vypnúť v sekcii „Moje údaje“, „Osobné údaje“. Používané cookies: typ B. Pre viac informácii viď časť cookies.

Životnosť cookies: 12 mesiacov (toto sa vzťahuje len na cookies nastavené touto webovou stránkou). 

Maximálna doba uchovávania použitých cookies: až 26 mesiacov.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.3. Sociálne pluginy
Na našich webových stránkach sú používané sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) sociálnych sietí, najmä tlačidlo „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“ Facebooku, ktorého webovú stránku facebook.com prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Spoločnosť Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko, zodpovedá za Facebook.com v Európe.

Okrem Facebooku používame pluginy z „Google+“ (poskytovateľ: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „Twitter“ (poskytovateľ: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (poskytovateľ: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Z dôvodu ochrany osobných údajov sme sa schválne rozhodli nevyužívať na našich webových stránkach priame pluginy sociálnych sietí. Namiesto toho využívame riešenie „Shariff“. S pomocou Shariff si môžeme sami určiť, kedy a či budú osobné údaje odovzdané prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej sieti. Z tohto dôvodu neprebieha v okamihu, keď si našu webovú stránku otvoríte, žiadne automatické odovzdávanie osobných údajov na sociálne siete typu Facebook, Google+, Twitter ani Pinterest. Údaje budú odovzdané sociálnym sieťam len v prípade, že aktívne kliknete na tlačidlo príslušnej sociálnej siete. V takomto prípade zaháji Váš prehliadač spájanie na servery príslušnej sociálnej siete. Kliknutím na príslušné tlačidlo (napr. „Odovzdať“, „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“) súhlasíte, že Váš prehliadač vytvorí spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete a odovzdá osobné údaje o používaní príslušnému prevádzkovateľovi danej sociálnej siete a naopak. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť povahu a rozsah osobných údajov, ktoré sú následne zhromažďované týmito sociálnymi sieťami.

Poskytovateľ sociálnej siete uchováva osobné údaje, ktoré o Vás zhromaždí, ako profily užívateľov a následne ich využíva pre účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo nastavenia vzhľadu svojej webovej stránky orientovaného na dopyt. Toto vyhodnocovanie sa odohráva predovšetkým (aj pre neprihlásených používateľov) pre účely zastúpenia dopytovo spravodlivej reklamy a za účelom informovania ostatných užívateľov danej sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo podávať námietky proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom toto právo môžete realizovať tak, že sa obrátite na príslušného poskytovateľa pluginu. Prostredníctvom týchto pluginov Vám ponúkame možnosť interakcie so sociálnym sieťami a inými používateľmi, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku a robiť ju zaujímavejšiu pre Vás ako používateľa.

Osobné údaje sú odovzdané bez ohľadu na to, či máte u poskytovateľa pluginu účet a ste tam prihlásený, alebo nie. Ak ste u poskytovateľa pluginu prihlásený, budú Vaše osobné údaje u nás zhromaždené priradené priamo Vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa pluginu. Pokiaľ kliknete na aktivačné tlačidlo a potom napríklad vytvoríte spojenie so stránkou, bude poskytovateľ pluginu aj túto informáciu uchovávať na Vašom užívateľskom účte a zdieľať ju verejne s Vašimi kontaktmi. Odporúčame Vám, aby ste sa po využití sociálnej siete pravidelne odhlásili, najmä pred aktiváciou tohto tlačidla, keďže sa touto cestou môžete vyhnúť tomuto priradeniu k Vášmu profilu u poskytovateľa pluginu.

Pre viac informácii o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich spracúvania poskytovateľom pluginu sa prosím zoznámte s vyhláseniami o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov, ktoré sú Vám uvedené nižšie. Títo poskytovatelia Vám taktiež poskytnú ďalšie informácie vo vzťahu k Vaším právam v tomto kontexte a možnostiam nastavenia za účelom ochrany Vášho súkromia

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php viac informácii o zhromažďovaní údajov:  http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications taktiež aj  http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Spoločnosť Facebook spĺňa požiadavky EU-USA na ochranu súkromia , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.Spoločnosť spĺňa požiadavky EU-USA na ochranu súkromia https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Spoločnosť Twitter spĺňa požiadavky EU-USA na ochranu súkromia,, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/.

2.4. Sociálny login
K zaregistrovaniu a prihláseniu na svoj zákaznícky účet môžete taktiež využiť možnosť autentizácie prostredníctvom Vášho existujúceho profilu na niektorých z nasledovných sociálnych sietí: Facebook, Twitter alebo Google+, a následne vykonať konečné zaregistrovanie alebo prihlásenie.

Pre tieto účely nájdete na registračnej stránke alebo na prihlasovacej stránke zodpovedajúce symboly príslušných poskytovateľov sociálnych sietí podporovaných našou webovou stránkou. Predtým, ako bude vytvorené spojenie s poskytovateľom, musíte výslovne súhlasiť so spracovaním a odovzdaním nižšie uvedených osobných údajov.

Kliknutím na príslušný symbol sa otvorí nové okno (tzv. aplikácia), v ktorom sa musíte prihlásiť s použitím svojich prihlasovacích údajov pre danú sociálnu sieť. Potom, čo ste sa úspešne prihlásili, Vám príslušná sociálna sieť oznámi, ktoré osobné údaje nám budú odovzdané pre autorizáciu ako súčasť procesu registrácie alebo prihlásenia. Pokiaľ ste s týmto dátovým prenosom súhlasili, budú polia, ktoré požadujeme pre registráciu vyplnené odovzdanými osobnými údajmi. Informácie, ktoré požadujeme pre registráciu alebo prihlásenie sú: i) Vaše meno a ii) Vaša e-mailová adresa.

Až po udelení Vášho výslovného súhlasu s použitím odovzdaných a požadovaných osobných údajov budeme Vaše osobné údaje uchovávať a využívať pre účely uvedené v tejto politike o ochrane súkromia. Nad rámec procesu autorizácie nebude vytvorené žiadne spojenie medzi Vašim účtom pre zvolenú registráciu vytvoreným u nás a Vašim účtom na príslušnej sociálnej sieti.

Autorizačný proces pre registráciu a prihlásenie vyžaduje odovzdanie Vašej IP adresy prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť účel a rozsah zhromažďovania osobných údajov a ďalšie spracovanie týchto osobných údajov príslušným poskytovateľom danej sociálnej siete. Pre viac informácii si prosím prečítajte informáciu o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php viac informácii o zhromažďovaní údajov:  http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications taktiež aj http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Spoločnosť Facebook sa podriadila EU-USA na ochranu súkromia, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Spoločnosť Google sa podriadila EU-USA na ochranu súkromia, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Spoločnosť Twitter sa podriadila EU-USA na ochranu súkromia, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Spojenie s Facebookom (Facebook Connect)

Ak je na tejto webovej stránke umiestnené takzvané „tlačidlo Spojenie s Facebookom“, môžete sa na našej webovej stránke prihlásiť svojimi používateľskými údajmi z Facebooku. Okrem toho môže Spojenie s Facebookom automaticky zaradiť informácie o Vašich aktivitách na našej webovej stránke do Vášho facebookového profilu. V tomto smere platí, že pokiaľ aktivujete toto tlačidlo, bude Vám umožnené, tak výslovne súhlasiť s prístupom k Vašim používateľským údajom na Facebooku, ako aj zverejniť informácie a aktivity na Vašom facebookovom profile. K používaniu ďalších osobných údajov (napr. kontakt prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy) bude dochádzať len s predchádzajúcim výslovným súhlasom. Vezmite prosím na vedomie, že Facebook dostáva informácie o aplikácii alebo webovej stránky prostredníctvom Spojení s Facebookom, vrátane toho, čo robíte. Pre potreby personalizácie procesu spojenia môže spoločnosť Facebook v niektorých prípadoch získať obmedzené množstvo informácii pred autorizáciou danej aplikácie alebo webovej stránky.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php viac informácii o zhromažďovaní údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications taktiež ajhttp://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Spoločnosť Facebook spĺňa požiadavky EU-USA na ochranu súkromia, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5. YouTube-Videa
Súčasťou našej webovej stránky sme urobili aj videá na YouTube, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a jej ich možné prehrať priamo z našej webovej stránky. Všetky tieto videá sú integrované v „rozšírenom móde ochrany osobných údajov“, čo znamená, že pokiaľ nekliknete na videá, aby ste zahájili ich prehrávanie, nebudú YouTube odovzdané žiadne osobné údaje o Vás ako používateľovi. Až v okamihu, keď videá spustíte, budú osobné údaje uvedené v nasledujúcom odseku odovzdané YouTube. Tento dátový prenos nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť.

Návštevou danej webovej stránky získa YouTube informácie o tom, že ste otvorili zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky. Okrem toho budú odovzdané osobné údaje uvedené v bode 2 tejto politiky o ochrane súkromia, a to nezávisle na tom, či YouTube poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo či užívateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásený na Google, budú Vaše informácie priamo priradené k Vášmu účtu. Pokiaľ si neprajete byť priradený k Vášmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tohto tlačidla odhlásiť. YouTube uchováva Vaše osobné údaje ako používateľské profily a používa ich pre účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo nastaveniu vzhľadu svojej webovej stránky orientovaného na dopyt. Toto posudzovanie sa odohráva predovšetkým (aj pre neprihlásených používateľov) pre účely poskytovania reklamy orientovanej na dopyt a za účelom informovania ostatných užívateľov danej sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť proti vytváraniu týchto používateľských profilov námietky, pričom toto právo môžete vykonať tak, že sa obrátite na YouTube.

Pre viac informácii o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania osobných údajov YouTube sa prosím oboznámte s touto politikou. Tam nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia za účelom ochrany Vášho súkromia:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; spoločnosť Google spĺňa požiadavky EU-USA na ochranu súkromia, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6 Online reklama

2.6.1 Google Ads (Reklamy Google)

2. 6.1.1  Google Ads Conversion (Konverzia reklám Google) 

Využívame služby Google Ads, aby sme Vás upozornili na naše atraktívne ponuky, s využitím reklamných materiálov (tzv. Google Ads) na externých webových stránkach. Vo vzťahu k osobným údajom z reklamných kampaní môžeme určiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Chceme Vám ukázať reklamy, ktoré Vás môžu zaujímať, aby sme pre Vás našu webovú stránku urobili zaujímavejšou a zaistili spravodlivú kalkuláciu reklamných nákladov.

Reklamné materiály dodáva Spoločnosť Google prostredníctvom tzv. „ad serverov“. Pre tieto účely používame súbory cookies týchto ad serverov, prostredníctvom ktorých môžeme merať určité parametre pre hodnotenie úspechu, napríklad vkladania reklám alebo kliky používateľov. Pokiaľ sa na našu stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google (Goodle ad), uloží Google Ads na Vašom zariadení súbor cookie. Platnosť týchto súborov cookie zvyčajne uplynie po 30 dňoch , pričom tieto súbory nie sú určené k tomu, aby Vás osobne identifikovali. Pokiaľ ide o tento súbor cookie, sú ako hodnoty pre analýzu obvykle ukladané unikátny identifikátor cookies, počet reklamných zobrazení (impresií) na umiestnenie (frekvencie), posledné zobrazenie/impresia (relevantné pre postview konverziu/konverziu po vzhliadnutí) a informácia o odmietnutí/opt out (označenie toho, že používateľ si už nepraje byť oslovený).

Tieto cookies umožňujú spoločnosti Google rozpoznať Váš internetový prehliadač. Pokiaľ používateľ navštívi určité stránky webu subjektu, ktorý je zákazníkom Ads, a platnosť tohto súboru cookie uloženého na jeho zariadení ešte neuplynula, môžu spoločnosť Google a daný zákazník zistiť, že daný používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi Ads je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemôžu byť sledované prostredníctvom webových stránok zákazníkov Ads. V rámci vyššie uvedených reklamných opatrení nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne osobné údaje. Dostávame len štatistické vyhodnotenia od spoločnosti Google. Na základe týchto vyhodnotení môžeme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť efektívne. Z používania reklamných materiálov nedostávame žiadne ďalšie osobné údaje, najmä nemôžeme na základe týchto informácii identifikovať používateľa.

Prostredníctvom týchto použitých reklamných marketingových nástrojov Váš prehliadač automaticky zaháji priame spojenie so serverom Google. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť rozsah a ďalšie využitie osobných údajov, ktoré sú získané použitím tohto nástroja spoločnosti Google, a informujeme Vás preto podľa nášho najlepšieho vedomia: Integrovaním konverzie Ads získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste si vyžiadali  príslušnú časť našej internetovej prezentácie alebo klikli na naše oznámenie. Pokiaľ ste zaregistrovaný v službe Google, môže si spoločnosť Google  Vašu návštevu priradiť k Vášmu účtu. Aj pokiaľ nie ste v spoločnosti Google zaregistrovaný alebo ste sa neprihlásili, je možné, že tento poskytovateľ obdrží a uloží Vašu IP adresu.

2.6.1.2 Google Ads Remarketing (remarketing reklám Google)  

V službe Google Ads využívame funkciu remarketingu. Táto funkcia nám umožňuje užívateľovi inzerovať webové stránky na základe jeho záujmov na iných webových stránkach v reklamnej sieti Google (vo vyhľadávaní Google alebo na Youtube, tzv. Google ads alebo na iných stránkach). Za týmto účelom je analyzovaná interakcia užívateľov na našich webových stránkach, napríklad ponúka užívateľovi to, o čo sa zaujíma alebo aby bolo možné zobraziť cielenú reklamu užívateľovi po návšteve týchto stránok hneď po prehliadaní iných stránok. Aby sme mohli toto vykonávať, Google ukladá číslo do prehliadača užívateľov, ktorí navštevujú určité služby alebo webové stránky Google v reklamnej sieti Google. Toto číslo, známe ako „cookie“, slúži k zaznamenávaniu návštev týchto užívateľov. Číslo sa využíva k jednoznačnej identifikácii webového prehliadača v konkrétnom zariadení a nie na identifikáciu osoby; osobné údaje sa neukladajú.

Účasti v tomto procese sledovania môžete zabrániť niekoľkými spôsobmi: a) zodpovedajúcim nastavením softwaru Vášho prehliadača, predovšetkým zákazom externých cookies, nebudete dostávať žiadne reklamy od poskytovateľa – tretích osôb; b) vypnutím cookies pre sledovanie konverzie, nastavením Vášho prehliadača tak, aby boli cookies blokované doménou www.googleadservices.com , https://www.google.de/settings/ads, pričom toto nastavenie bude zmazané, keď zmažete svoje cookies; c) vypnutím účelovo orientovanej reklamy poskytovateľa, ktorí sa zúčastňuje samoregulačnej kampane „ O reklame“, prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie bude zmazané, keď zmažete svoje cookies; d) trvalým vypnutím Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome vo Vašich prehliadačoch prostredníctvom odkazu http://ww.google.com/settings/ads/plugin; e) zodpovedajúcim  nastavením Vašich preferencií ohľadne súboru cookie (kliknite tu). Majte prosím na pamäti, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto ponuky.

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovávania údajov spoločnosťou Google nájdete v politike o ochrane súkromia. Tam nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia za účelom ochrany Vášho súkromia: https://www.google.de/intle/de/policies/privacy; spoločnosť Google pristúpila k Štítu na ochranu osobných údajov medzi EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke organizácie Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org.

Používané cookies: typ C. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Životnosť cookies: jeden mesiac (uvedené použije iba pre cookies nastavené týmito webovými stránkami).

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

2.6.2  Facebook Custom Audiences / vlastné publikum (webovej stránky) Facebooku („Facebook Pixel“)  

Táto webová stránka taktiež využíva remarketingovú funkciu „Custom Audiences“ (vlastné publikum) spoločnosti Facebook Inc. („Facebook“), aby sme Vás mohli znovu kontaktovať počas 6 mesiacov. To umožňuje, aby používatelia tejto webovej stránky videli záujmovo orientované reklamy („facebookové reklamy“) pri svojej návšteve sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok, ktoré tento nástroj taktiež využívajú.

Váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť rozsah a ďalšie použitie osobných údajov zhromaždených spoločnosťou Facebook prostredníctvom použitia tohto nástroja, a informujeme Vás preto podľa toho, čo vieme: Integrovaním nástroja Facebook Custom Audiences získava spoločnosť Facebook informácie o tom, že ste si vyžiadali príslušnú webovú stránku našej internetovej prezentácie alebo klikli na našu reklamu. Pokiaľ ste zaregistrovaný v službe Facebook, môže spoločnosť Facebook Vašu návštevu priradiť k Vášmu účtu. Aj pokiaľ nie ste v spoločnosti Facebook zaregistrovaný alebo ste sa neprihlásili, je možné, že tento poskytovateľ obdrží a uloží Vašu IP adresu a iné identifikačné údaje.

Funkciu „Facebook Custom Audiences“ možno vypnúť v nastaveniach cookies [odkaz] a pre prihlásených používateľov na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Používané cookies: typ C. Pre viac informácii viď časť Cookie.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.7. Google Tag Manager
Táto webová stránka využíva nástroj Google Tag Manager. Táto služba umožňuje spravovanie webových tagov prostredníctvom rozhrania. Nástroj Google Tag Manager implementuje len tagy. To znamená, že nie sú využívané žiadne súbory cookie a nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje. Nástroj Google Tag Manager spúšťa iné tagy, ktoré v prípade potreby následne osobné údaje zhromažďujú. Google Tag Manager však k týmto osobným údajom prístup nemá. Pokiaľ došlo k vypnutiu (deaktivácii) na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva toto vypnutie v platnosti pre všetky sledovacie tagy, ak sú implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

3. Ďalšie ponúkané služby (online a offline), účely spracúvania

Okrem našej webovej stránky ako zdroja informácii ponúkame rôzne iné aktivity/služby, pre ktoré spracúvame Vaše osobné údaje.

Pokiaľ využívame zmluvného poskytovateľa služieb pre jednotlivé funkcie našej ponuky alebo pokiaľ by sme chceli používať Vaše osobné údaje pre reklamné účely, predložíme Vám podrobné informácie o príslušných procesoch nižšie.

Externí poskytovatelia služieb boli našou spoločnosťou starostlivo vybraní a poverení, sú viazaní našimi pokynmi a sú pravidelne kontrolovaní.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretej strane, pokiaľ ponúkame propagačné akcie, súťaže, dodávky alebo obdobné služby v spolupráci s našimi partnermi. Viac  informácií získate v okamihu, keď nám takéto Vaše osobné údaje odovzdáte alebo v rámci popisu služieb, ktorý je uvedený nižšie.

Na rozdiel od článku 1.2. tejto politiky, spoločnosť Beiersdorf nie je prevádzkovateľom osobných údajov pre služby, ktoré už boli uvedené ako časť komunikácie iným spôsobom. Preto, pokiaľ sa odkazuje na ktorúkoľvek časť tejto politiky, avšak je v rámci danej služby (napríklad spotrebiteľskej akcie, marketingovej aktivity, súťaže a pod.) uvedený iný prevádzkovateľ, je táto osoba prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie v  článku 4 ods. 7 GDPR.

Pokiaľ majú naši poskytovatelia služieb sídlo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme Vás o dôsledkoch tejto skutočnosti informovať v popise služby nižšie.

Tieto webové stránky sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. Udeliť súhlas k akejkoľvek aktivite nie je oprávnená osoba mladšia ako 16 rokov s čím subjekt prijatím tejto politiky súhlasí.

Pokiaľ je udelený súhlas pre niektorú z nižšie uvedených aktivít, dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí a prehlasuje, že je riadne oboznámený s nižšie uvedenými informáciami.

3.1. Kontakty
V prípade, že sa na nás obrátite, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, budeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete (Vaša e-mailová adresa, prípadne iné voliteľne poskytnuté osobné údaje: Vaše meno, priezvisko, ulicu, číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, obsah správy a prílohy a telefónne číslo) uchovávať, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky.

V prípade, ak budete požadovať zaslanie vzoriek, dovoľujeme si Vás upozorniť, že množstvo poskytnutých vzoriek môžeme obmedziť na zaslanie len jednej vzorky ročne. Osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, znovu vymažeme potom, čo ich ďalšie uchovávanie už nebude potrebné (do dvoch rokov resp. od poslednej správy) alebo obmedzíme spracúvanie v prípade existencie zákonných povinností uchovávania prípadne oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa tejto Politiky.

Pri spracovaní údajov, ktoré vznikli v priebehu komunikácie máme oprávnený záujem na spracovaní údajov v súlade s právnymi požiadavkami, pre vnútorné overenie alebo v súlade s príslušnou žiadosťou o komunikáciu. Ďalej spracovávame Vaše údaje v skupine Beiersdorf za účelom prevencie a vyšetrovania trestných činov a iných pochybení, hodnotenia a riadenia rizík, pre internú komunikáciu a pre zodpovedajúce administratívne účely. Voči tomuto spracovaniu môžete podať námietky v súlade s článkom 4 tejto politiky. V prípade otázok spotrebiteľov prostredníctvom interného nástroja pre správu spotrebiteľov budú osobné údaje obvykle po jednom roku vymazané. Výnimočne budú údaje uchovávané dlhšie, pokiaľ sú údaje nevyhnutné k uplatneniu, výkonu, alebo obrane právnych nárokov, nie však dlhšie ako tri roky.

Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam pre spracúvanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, dodávateľom (napr. hosting, poskytovatelia služieb call centra) v súlade s požadovanými účelmi (pre potreby vytvorenia kontaktov a pre potreby zákazníckej starostlivosti).

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov, nakoľko sú (navyše) súčasťou Štítu EU-U.S.A. na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.2 Kontaktovanie prostredníctvom telefonickej linky pre otázky

V prípade, že sa na nás obrátite telefonicky – prostredníctvom telefonickej linky pre Vaše otázky, budeme údaje, ktoré nám poskytnete (a to Vašu e-mailovú adresu, alebo voliteľne Vaše meno, priezvisko, adresu bydliska – v rozsahu ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, údaj o Vašom veku,  obsah správy, prílohy a telefónne číslo) uchovávať, aby sme mohli odpovedať na naše otázky. Zároveň budeme uchovávať záznam uskutočneného hovoru za účelom skvalitnenia našich služieb. 

Osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, opäť vymažeme po tom, sko toto uchovávanie už nebude ďalej potrebné (do dvoch rokov od poslednej doručenej správy) alebo obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade existencie zákonných povinností uchovávania či oprávneného záujmu podľa tejto Politiky. Záznam budeme uchovávať najdlhšie po dobu 60 dní. 

Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam pre spracúvanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, dodávateľom ( napr. hosting, poskytovatelia call centra) v súlade s požadovanými účelmi (pre vytvorenie kontaktov a pre potreby starostlivosti o zákazníka). 

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (krajiny mimo Europského hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov, nakoľko sú (navyše) súčasťou Štítu EU-U.S.A. na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš dobrovoľný súhlas s takýmto spracúvaním podľa čl. 96 ods. 1 písm. a) GDPR. Váš súhlas.

3.3 Použitie fotografií z akcií

Spoločnosť Beiersdorf uchováva vyhotovené fotografie prípadne audiovizuálne záznamy (ďalej len „záznam“), pokiaľ je o tom dotknutá osoba informovaná v rámci vstupenky na akciu/pri vstupe na akciu príp. v propagačnom stánku a prostredníctvom príslušného oznámenia a akceptácie tejto informácie vyjadrí svoj súhlas s použitím záznamu podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník). Tento súhlas je udelený na dobu 5 rokov. 

Použitím fotografie nedochádza ku špecifickému spracúvaniu osobných údajov, pretože k fotografiám nie sú priraďované žiadne ďalšie údaje okrem prípadov kedy sa sám súťažiaci nájde na zázname a označí  sa na ňom prostredníctvom sociálnych sietí. 

Účelom vyhotovenia záznamu je zachytenie danej akcie za účelom jeho zverejnenia, vytvorenia fotografie pre návštevníkov danej akcie, možnosť účastníkov sa na fotkách a videách nájsť a označiť sa v rámci sociálnych sietí, možnosť účastníkov danej akcie si svoju fotografiu stiahnuť a uložiť, zverejnenie reportáže a galérie fotografií z akcií. 

Súhlas s vyhotovením záznamu zahŕňa oprávnenie spoločnosti Beiersdorf záznam zverejniť a použiť ho na propagačných materiáloch (najmä ale nielen na letákoch, novinách, plagátoch, tlačených propagáciách, katalógu partnerov a ďalšie), na sieti Internet, a to všetko za účelom prezentácie danej akcie . Z akcie bude vyhotovený zostrihaný audiovizuálny záznam, ktorý bude spoločnosť Beiersdorf prezentovať partnerom NIVEA akcie. Súhlas s takýmto spracúvaním zahŕňa tiež oprávnenie spoločnosti Beiersdorf záznam premietať na plátno, zobraziť na ďalších akciách a iných akciách spoločnosti Beiersdorf, oprávnenie záznam uchovávať pre interné evidenčné účely Beiersdorf vrátane vyhodnotenia danej akcie a prezentácie partnerom.  

Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v zázname vykonať nevyhnutné úpravy a retuše a záznam v pôvodnej ako aj v upravenej podobe použiť vo vyššie uvedenom rozsahu, jako aj v spojení/ v súbore s inými autorskými dielami a ďalšími prvkami. Spoločnosť Beiersdorf má právo, nie však povinnosť, záznam použiť. Spoločnosť Beiersdorf má rovnako tak právo, nie však povinnosť, spoločne s použitím záznamu použiť v analogickom rozsahu aj Vaše meno, priezvisko, v prípade ak ho poskytnete.

3.4 Personalistika a nábor

Ak nám zašlete životopis so záujmom o prácu v spoločnosti Beiersdorf alebo sa zúčastníte niektorého konkrétneho výberového konania pre nábor nových zamestnancov Beiersdorf, budeme uchovávať len tie informácie, ktoré potrebujeme na zabezpečenie náboru po nevyhnutnú dobu. Na nábor potrebujeme obvykle identifikačné a kontaktné údaje, životopis v slovenskom a anglickom jazyku a informácie o pracovných skúsenostiach, vzdelaní a certifikátoch. Doba uchovania je čas doby trvania výberového konania a pri troch najlepších kandidátoch šesť mesiacov po skončení výberového konania.

Právny základ: prevedenie opatrení pre uzatvorenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3.5. Kosmetovigilancia

V prípade, ak nám nahlásite akékoľvek nežiaduce účinky kozmetických výrobkov, budú Vaše osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia závažnosti nežiaduceho účinku a jeho prípadného nahlásenia na miestnej príslušnej krajskej hygienickej stanici, teda za účelom splnenia právnej povinnosti nahlasovania závažných nežiaducich účinkov kozmetických prípravkov podľa článku 23 nariadenia ( ES) č. 1223/2009, o kozmetických prípravkoch. Uvedené zahŕňa aj vedenie potrebnej dokumentácie pre vedenie systému sledovania závažných nežiaducich účinkov kozmetických prípravkov (tzv. Kosmetovigilancia).

Osobné údaje sú uchovávané v celom rozsahu po dobu jedného roka z dôvodu nevyhnutnej komunikácie s orgánom dozoru na účely splnenia právnej povinnosti podľa nariadenia o kozmetických prípravkoch a následne sú pseudonymizované a ďalej uchované bez priradenia ku konkrétnej osobe bez akýchkoľvek kontaktných údajov iba v rozsahu hlásenia závažného účinku Krajskej hygienickej stanici a za účelom uchovania potrebnej dokumentácie pre preukázanie splnenia právnej povinnosti orgánu dohľadu podľa nariadenia o kozmetických prípravkoch.

Zozbierané údaje odovzdáme príslušnému internému oddeleniu na spracovanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, dodávateľom (napr. Hosting, poskytovatelia služieb call centra) v súlade s požadovanými účely (pre potreby vytvorenie kontaktov a pre potreby zákazníckej starostlivosti).

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov alebo sú (navyše) súčasťou štítu EÚ-U.S.. na ochranu súkromia. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Právny základ: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.6.Obchodní partneri a odberatelia

V prípade, že je fyzická alebo právnická osoba obchodným partnerom spoločnosti Beiersdorf alebo má s touto uzavretú akúkoľvek zmluvu alebo došlo k vzniku iného záväzkového vzťahu, budú sa tieto údaje uchovávať po dobu trvania daného záväzkového vzťahu. U odberateľov Beiersdorf vrátane maloobchodných odberateľov Beiersdorf či zmluvných partnerov Beiersdorf takisto dochádza k uchovaniu zostáv odberov, a to po dobu dvoch rokov za účelom sledovania a vyhodnocovania odbytu, podpory predaja a monitorovanie trhu.

Zozbierané údaje odovzdáme príslušným interným oddelením pre spracovanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, dodávateľom (napr. Hosting, poskytovatelia služieb call centra) v súlade s požadovanými účely (pre potreby vytvorenie kontaktov a pre potreby zákazníckej starostlivosti).

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov alebo sú (navyše) súčasťou štítu EÚ-U.S.. na ochranu súkromia. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Právny základ: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3.7. Oprávnený záujem na ochrane práv
Beiersdorf uchováva v obmedzenom rozsahu udelené súhlasy, uskutonené právne úkony dotknutých osôb  a prípadnú ďalšiu nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú na ochranu a vymáhanie svojich práv (vrátane pohľadávok), pre obranu proti nárokom dotknutých osôb alebo tretích osôb a pre obranu pri kontrolných konaniach to strany orgánov dozoru a pre prípadné vymáhanie pohľadávok.

Za týmto účelom je doba uchovávania najviac tri roky od dvolania súhlasu udeleného ku spracúvaniu za iným účelom a ďalej iba v prípade, ak prebieha súdne alebo iné konanie.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Námietky / odvolanie súhlasu alebo uplatnenie iných práv

V prípade, ak ste dali súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie má vplyv na prípustnosť spracúvania Vašich osobných údajov potom, čo ste nám ich odovzdali.

Pokiaľ je základom nášho spracúvania Vašich osobných údajov oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm.) f GDPR), môžete proti tomuto spracúvaniu podať námietky. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom vykonávania priameho marketingu, môžete taktiež kedykoľvek podať námietky proti tomuto spracúvaniu. Tento prípad môže napríklad nastať, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné najmä pre plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami, avšak je potrebné pre obranu proti uplatneným nárokom. Pokiaľ budete takúto námietku podávať, žiadame Vás, aby ste vysvetlili dôvody, prečo by sme nemali Vaše osobné údaje spracúvať tak, ako sme to robili. V prípade, že bude Vaša námietka oprávnená, situáciu preskúmame a buď zastavíme alebo upravíme spracúvanie osobných údajov, alebo Vám oznámime naše vážne dôvody, ktoré sú hodné ochrany a na základe ktorých budeme v spracúvaní pokračovať.

Samozrejme môžete kedykoľvek podávať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely reklamy a analýzy dát (vykonávanie priameho marketingu). Na základe týchto námietok bude vykonávanie priameho marketingu ukončené. O svojich námietkach nás môžete informovať na nižšie uvedených kontaktoch na konci tohto článku.

Pri akomkoľvek spracúvaní máte nasledujúce práva:

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú .

2. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

3. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ budete chcieť toto právo uplatniť, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedených kontaktoch.

4. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli Beiersdorf a ktoré sa spracúvajú automatizovane na základe Vášho súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo odovzdať tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

5.   Právo vzniesť námietku  

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Beiersdorf osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ nepreukáže závažné a oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.  

Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov k takémuto účelu, čo zahrňuje aj profilovanie. Pokiaľ proti takémuto spracúvaniu vznesiete námietku, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely spracúvané.

Máte právo nebyť subjektom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás významným spôsobom dotýka. Beiersdorf nezakladá žiadne zo svojich rozhodnutí výhradne na automatizovanom spracúvaní. Profilovanie, ktoré je v niektorých prípadoch vykonávané, nemá pre Vás právne účinky, ani sa Vás významne nedotýka.

Kedykoľvek môžete bezplatne požiadať o čiastočné alebo úplné vymazanie Vašich osobných údajov či zablokovanie, prípadne si vyžiadať informácie o údajoch o vašej osobe, ktoré sú u nás uložené, a požiadať o opravu týchto údajov. Pre tento účel nie je nutné používať žiadny konkrétny formulár, stačí, keď nás kontaktujete na vyššie uvedených kontaktoch.

Všetky vaše požiadavky spracujeme bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najviac do 30 dní.

Odvolanie súhlasu k zasielaniu obchodných oznámení bude vykonané bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní. O ukončení zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek požiadať taktiež v každom jednom obchodnom oznámení.

Orgánom dozoru pre spracúvanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. Máte právo podať sťažnosť k orgánu dozoru.

Akékoľvek práva môžete uplatniť na týchto kontaktoch: info@nivea.sk

Vaše sťažnosti a iné požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete rovnako smerovať na: osobneudaje.slovakia[at]beiersdorf.com

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov Beiersdorf má nasledujúci kontakt: dpo.slovakia[at]beiersdorf.com

Adresa: Riznerova 5, 811 01 Bratislava

5. Záverečné informácie

Túto politiku môžeme dopĺňať alebo aktualizovať, bez toho, aby sme Vás o tejto skutočnosti museli vopred informovať. Pred použitím našich webových stránok si vždy preštudujte túto politiku, aby ste získali informácie o najnovšom stave po prípadných doplneniach alebo aktualizáciách. Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v prípade potreby politiku zmeniť, avšak toto nemá dopad na podmienky spracúvania už odsúhlaseného, resp. začatého na základe iného právneho titulu.  

Verzia politiky: október 2018.