Politika ochrany súkromia

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ!

Pre nás nie je dôležitá iba starostlivosť o Vašu pokožku a jej ochrana. Veľkú váhu prikladáme aj ochrane Vašich osobných údajov. Rešpektujeme preto Vaše súkromie a boli by sme radi, keby ste nám v tomto ohľade mohli dôverovať, pokiaľ ide o ochranu údajov, rovnako ako keď ide o starostlivosť o pokožku. Vždy Vás transparentným spôsobom informujeme o tom, na čo Vaše údaje potrebujeme a či a ako dlho ich budeme uchovávať.  

1. Všeobecné informácie

Účelom tejto politiky ochrany súkromia (ďalej len ako „politika“) je poskytnúť Vám informácie ohľadom spracovania osobných údajov pri používaní našej webovej stránky a využívaní súvisiacich služieb.

Webovou stránkou sa rozumie stránka  www.beiersdorf.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava (ďalej len ako „my“ alebo „Beiersdorf“).

1.1. Spracovanie osobných údajov

Osobnými údajmi (skrátene aj ako dáta alebo údaje) v zmysle článku 4 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa a pod.

Spracovanie prebieha automatizovane a čiastočne manuálne. Uchovanie je elektronické.

1.2. Prevádzkovateľ

Zodpovedným za spracúvanie osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, info(at)nivea.sk (viď imprint)

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

 • Telefónne číslo: + 421 650 111 220
 • Elektronická adresa: info(at)beiersdorf.sk
 • Adresa: Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava 

1.3. Práva dotknutých osôb

Ako subjekt dotknutý spracovaním osobných údajov máte vo vzťahu k svojim osobným údajom nasledujúce práva podľa článku 15 a nasl. GDPR:

 • právo na prístup;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na obmedzenie spracovania;
 • právo na prenosnosť údajov ; a
 • právo vzniesť námietky.

Ďalej máte právo podať sťažnosť orgánu dozoru ohľadom spracovania Vašich osobných údajov. Viac o právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete v článku 4 tejto politiky.

V niektorých prípadoch Vás na uplatnenie Vášho práva môžeme požiadať o identifikáciu, resp. preukázanie, že sa jedná o Vás. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov, ktoré prebieha, pokiaľ sa na nás obrátite, nájdete v odseku 3.1 tejto politiky.

1.4. Príjemcovia (všeobecné informácie)

Okrem príjemcov, ktorí sú uvedení v odseku o príjemcoch každej časti nižšie, odovzdávame zhromaždené údaje príslušným interným oddeleniam na spracovanie a ďalším pridruženým spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, zmluvným spracovateľom v súlade s potrebnosťou na daný účel.

Ak je to potrebné, Beiersdorf používa na spracovanie tieto kategórie spracovateľov:

Prepravné spoločnosti

Marketingové spoločnosti

Účtovné spoločnosti

Audítorské spoločnosti

Spoločnosti poskytujúce právne služby

Spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním

Spoločnosti poskytujúce IT služby

Spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom lekárenských systémov

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov

Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií

Spoločnosti poskytujúce softvér licenciu na online komunikáciu

 

Údaje tiež odovzdávame nasledujúcim príjemcom:

-Poskytovatelia platformy/hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti, sa rozhodnutie o primeranosti tiež vzťahuje. Viac informácií k tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

-Poskytovatelia analytických služieb budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje konkrétne rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane, sa potom tiež aplikuje dané rozhodnutie. Viac informácií k tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

-Poskytovatelia služieb IT podpory budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje konkrétne rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane, sa potom tiež aplikuje dané rozhodnutie. Viac informácií k tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Orgány dohľadu:

V prípade, že si to vyžaduje zákonná povinnosť, môžu byť údaje, ktoré sú potrebné na splnenie povinnosti, zaslané orgánom dohľadu alebo iným oprávneným autoritám, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR (plnenie právnej povinnosti).

2. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov počas návštevy našej webovej stránky

Počas návštevy a používania našej webovej stránky už zhromažďujeme osobné údaje. V tejto sekcii nájdete viac informácií o procesoch a nástrojoch špecifických pre web, najmä od externých partnerov. Ďalšie informácie o procesoch, ktoré sa môžu vyskytnúť aj v offline kontexte, nájdete v časti 3.

2.1 Hosting

Účel/informácie:

Keď navštevujete a využívate našu webovú stránku iba na informačné účely, t.j. pokiaľ sa nezaregistrujete ani nám inak neposkytnete informácie, budeme zhromažďovať iba osobné údaje, ktoré Váš prehliadač odovzdá nášmu serveru a ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme Vám mohli našu webovú stránku zobraziť a zaistiť stabilitu a bezpečnosť.

Používané cookies: typ A. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Príjemcovia:

-Poskytovatelia platformy/hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti, sa rozhodnutie o primeranosti tiež vzťahuje. Viac informácií k tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

-Poskytovatelia služieb IT podpory budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje konkrétne rozhodnutie o zodpovedajúcej ochrane, sa potom tiež aplikuje dané rozhodnutie. Viac informácií k tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4

Výmaz: Výmaz súborov o pripojení sa k webu prebieha po siedmich dňoch.

Právny základ: oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.2 Prihlasovacie funkcie

Táto webová stránka poskytuje rôzne prihlasovacie funkcie popísané ďalej.

2.2.1 Centralizovaný prihlasovací profil

Účel/informácie:

Táto webová stránka Vám môže poskytnúť centralizovaný prihlasovací profil, ak je táto funkcia na tejto webovej stránke aktivovaná a obsahuje samostatný súhlas počas procesu registrácie: Pri registrácii vám spoločnosť Beiersdorf AG poskytuje možnosť vytvoriť si účet s heslom (prihlasovací profil). Tento prihlasovací profil bude vytvorený v centralizovanej databáze prihlasovacích profilov značky a overí, že ste platným vlastníkom účtu a/alebo emailovej adresy. Táto prihlasovacia databáza je všeobecne pripojená iba k službe, do ktorej sa registrujete, a spracováva iba overovaciu časť vášho prihlasovacieho profilu. Prihlasovací profil bude preto odovzdaný príslušnej miestnej spoločnosti Beiersdorf, pre ktorú službu požadujete.

Ak požadujete ďalšie služby inej spoločnosti Beiersdorf (napr. registrácia prihlasovacieho profilu pre web v inej krajine), Váš prihlasovací profil vr. hesla je možné voliteľne znovu použiť pre Vašu požadovanú službu v rámci jednej značky.

Použité súbory cookie: Typ A. Pre viac informácií pozri oddiel Cookie.

Prevádzkovateľ:

Za centralizovaný profil zodpovedá Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Nemecko.Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov: Dataprotection[at]Beiersdorf.com alebo na poštovej adrese prevádzkovateľa k rukám „zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov“.

Príjemcovia:Poskytovateľ platformy/hostingu. Prenosy do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa takisto vzťahuje toto rozhodnutie.Viac informácií k tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Zmazanie/odvolanie súhlasu:

Váš prihlasovací profil bude automaticky zmazaný, akonáhle zmažete svoj účet na registrovanom webe, pokiaľ to nie je v rozpore s našou právnou povinnosťou alebo nastaveným oprávneným záujmom. V prípadoch, keď ste pomocou tohto prihlasovacieho profilu zaregistrovaní k viac ako jednému účtu miestnej značky, bude Váš prihlasovací profil zmazaný, akonáhle budú zmazané Vaše účty miestnej značky. K automatickému zmazaniu účtov miestnych značiek všeobecne dochádza po 24 mesiacoch nečinnosti.

V prípade, že ste vytvorili iba tento prihlasovací profil bez registrácie k účtu miestnej značky, bude tento prihlasovací profil do jedného dňa automaticky zmazaný.

Právny základ:

Súhlas podľa článku  6 ods. 1 písm. a)  GDPR (centralizovaný prihlasovací profil)

2.2.2 Sociálny login

Účel/informácie:

Na registráciu a prihlásenie k svojmu účtu máte tiež možnosť autentifikácie pomocou Vášho existujúceho profilu na jednej z nasledujúcich sociálnych sietí Facebook, Twitter, Apple alebo Google a nakoniec sa zaregistrovať alebo prihlásiť.

Na tento účel nájdete na registračnej stránke alebo prihlasovacej stránke zodpovedajúce symboly príslušných sociálnych sietí podporovaných naším webom. Pred nadviazaním pripojenia k sociálnym sieťam musíte výslovne súhlasiť s nižšie popísaným spracovaním a prenosom údajov:

Kliknutím na príslušný symbol sa otvorí nové vyskakovacie okno, do ktorého sa musíte prihlásiť svojimi prihlasovacími údajmi k sociálnej sieti. Po úspešnom prihlásení Vás poskytovateľ sociálnej siete informuje, ktoré údaje nám budú odovzdané na overenie v rámci procesu registrácie alebo prihlásenia. Pokiaľ ste s týmto prenosom dát súhlasili, vyplnia sa nami požadované polia pre registráciu odovzdávanými údajmi. Údaj, ktorý potrebujeme na registráciu alebo prihlásenie, je Vaša e-mailová adresa.

Iba po vašom výslovnom súhlase s použitím prenášaných a požadovaných údajov budú vaše údaje uložené a použité na účely uvedené v tejto Politike ochrany súkromia. Medzi vaším účtom vytvoreným u nás a vašim účtom na zodpovedajúcej sociálnej sieti neexistuje žiadne spojenie mimo procesu overenia.

Aby bolo možné vykonať proces overenia registrácie a prihlásenia, je vaša IP adresa odovzdaná príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete. Nemáme žiadny vplyv na účel a rozsah zhromažďovania údajov a na ďalšie spracovanie údajov príslušnými poskytovateľmi sociálnych sietí.

Prevádzkovateľ:

V prípade, že je táto funkcia poskytovaná v rámci funkcie centralizovaného prihlasovacieho profilu: Za túto funkciu sociálneho prihlásenia zodpovedá Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Nemecko.Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov: Dataprotection[at]Beiersdorf.com alebo na poštovej adrese prevádzkovateľa k rukám „zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov“.

Pre všetky ostatné prípady je prevádzkovateľom osoba podľa článku 1.2

Príjemcovia/Zdroje:

Hlavní poskytovatelia služieb:

-Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko
-Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA-Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Prenosy do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane sa tiež aplikuje toto rozhodnutie.

Viac informácií k tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Vymazanie:

Za vymazanie zodpovedajú hlavní poskytovatelia služieb.

Právny základ:

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3 Cookies/Nástroje

Okrem vyššie uvedených údajov sú na Vašom počítači počas Vašej návštevy a používania našej webovej stránky ukladané dáta, cookies alebo iné technológie ako pixely (ďalej len „cookies“ alebo „cookies/nástroje“). Cookies sú malé textové súbory ukladané Vaším prehliadačom na Vašom zariadení na účely uloženia určitých informácií alebo obrazových súborov, ako sú pixely. Až nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie uložené v cookies následne odovzdané buď na našu webovú stránku (ďalej len „vlastné cookies“ alebo „cookies prvej strany“) alebo na inú webovú stránku, ku ktorej cookies patria (ďalej len „cookies tretích strán“).

Prostredníctvom uložených a vrátených informácií príslušná webová stránka môže spoznať, že ste ju už skôr otvorili a navštívili ju prostredníctvom prehliadača, ktorý na tomto zariadení používate. Tieto informácie využívame, aby sme boli schopní danú webovú stránku optimálnym spôsobom vytvoriť a zobraziť, v súlade s Vašimi preferenciami. V tomto ohľade je na Vašom zariadení identifikovaný iba samotný súbor cookie. Nad rámec vyššie uvedeného budú osobné údaje ukladané iba s Vaším výslovným súhlasom alebo ak to bude nevyhnutné, aby ste mohli využívať službu, ktorá je Vám v tejto súvislosti ponúkaná a ktorá je Vami využívaná.

Táto webová stránka využíva nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a funkčnosť sú vysvetlené nižšie:

Typ A: Technické cookies – na zabezpečenie požadovanej služby. (Nie je potrebný súhlas podľa zákona o elektronických komunikáciách a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58 ES).

Typ B: Funkčné a Výkonnostné – Nástroje na meranie výkonu/atraktivity našich webových stránok a na poskytovanie ďalších dodatočných (personalizovaných) funkcií.

Typ C: Marketing – Nástroje naprieč webmi pre marketingové profilovanie založené na správaní užívateľov.

Viac informácií o nastavených a používaných typoch cookies nájdete v popise nástrojov implementovaných na našich webových stránkach v tejto politike o ochrane súkromia.

Prosím vezmite na vedomie, že všetky spomínané nástroje nemusia byť nutne používané nepretržite.

2.3.1 Consentmanager CMP – Platforma na získavanie súhlasov

Účel/informácie:

Táto webová stránka používa nástroj na správu súhlasu „Consentmanager“ (www.consentmanager.net) na získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a používaním cookies alebo iných podobných nástrojov. S pomocou „Consentmanager“ máte možnosť udeliť súhlas s určitými funkciami našich webových stránok, napr. na účely integrácie externých prvkov, integrácie streamovaného obsahu, štatistickej analýzy, merania a personalizovanej reklamy. S pomocou „Consentmanager“ môžete udeliť alebo odmietnuť svoj súhlas na všetky alebo jednotlivé účely alebo funkcie. Nastavenia, ktoré ste vykonali, je možné tiež následne zmeniť. Účelom integrácie „Consentmanager“ je nechať používateľov našich webových stránok rozhodovať o vyššie uvedených funkciách a v rámci ďalšieho využívania našich webových stránok ponúknuť možnosť zmeny už vykonaných nastavení. Pomocou „Consentmanager“ sa spracovávajú osobné údaje a informácie z Vašich koncových zariadení, ako je IP adresa.

Spracovaním údajov nám consentmanager pomáha plniť naše zákonné povinnosti (napr. povinnosť poskytnúť dôkazy). Naše záujmy pri spracovaní spočívajú v ukladaní užívateľských nastavení a preferencií s ohľadom na používanie cookies a ďalších funkcií. „Consentmanager“ ukladá dáta tak dlho, kým je užívateľské nastavenie aktívne.

Poskytnutie vašich osobných údajov je požadované na plnenie zmluvy alebo situácie obdobnej zmluve. Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje. Pokiaľ nebudú vaše osobné údaje poskytnuté, nemôžete popisovanú službu využívať.

Cookies/nástroje: typ A. Pre viac informácií pozri oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavným poskytovateľom služieb je Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz:

Údaje budú vymazané po 13 mesiacoch. Výber, ktorý ste vykonali (súhlas/nastavenie), bude uložený po dobu jedného roka a je možné ho zobraziť tu. Svoju voľbu môžete vždy zmazať odstránením súborov cookie v prehliadači.

Právny základ:

Situácia podobná plneniu zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.Oprávnený záujem na preukázaní plnenia zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.3.2 Google Analytics

Účel/Informácie

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Nastavenie Google Analytics nami bolo zmenené iba na meracie funkcie, pokiaľ nebol udelený separátny súhlas pre ďalšie marketingové/reklamné funkcie.

Google Analytics využíva špecifickú formu súboru cookie, ktorý je uložený na Vašom počítači a umožňuje analýzu toho, akým spôsobom užívate našu webovú stránku. Súbory cookies nastavené Google Analytics sú cookies prvej strany, čo znamená, že údaje hodnoty cookies budú odlišné pre každého zákazníka (t.j. nie je tu jednotné identifikačné číslo cookies Google Analytics pre všetky weby). Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky generované týmto súborom cookie sú všeobecne odovzdávané na server Google v Spojených štátoch amerických a tam aj uchovávané.

Radi by sme Vás upozornili na skutočnosť, že Google Analytics bola na tejto webovej stránke rozšírená, aby zahŕňala aj kód „gat._anonymizeIp();“ na účely zaistenia anonymizovaného nahrávania IP adries (tzv. maskovanie – IP masking). Vzhľadom na anonymizáciu IP na tejto webovej stránke je Vaša IP adresa spoločnosťou Google na území EÚ a na území zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v Spojených štátoch amerických odovzdávaná úplná IP adresa a až tam skrátená.

Spoločnosť Google tieto informácie využíva v našom zastúpení na analýzu toho, ako užívate túto webovú stránku, a to pre potreby reportingu o aktivite na webe a poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. IP adresa odovzdaná Vaším prehliadačom v súvislosti s Google Analytics nie je zlučovaná s ďalšími dátami Google.

Používame Google Analytics na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našich webových stránok. Získané štatistiky môžeme využiť na zlepšenie našej ponuky a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Okrem toho získavame informácie o funkčnosti našich stránok (napríklad na zistenie problémov s navigáciou).V konfigurácii Google Analytics sme zaistili, že spoločnosť Google prijíma tieto dáta ako sprostredkovateľ, a preto nesmú tieto dáta používať na svoje vlastné účely.

Konfigurácia „Inzertná funkcia Google Analytics“ je na tom nezávislá a je popísaná v príslušnej časti nižšie za predpokladu, že je tiež použitá na tomto webe.

Cookies/nástroje: typ B. Pre viac informácií pozri oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=en, ako aj politika o ochrane súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodnú ochranu sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. V prípade, že tretia krajina podlieha rozhodnutiu o adekvátnej ochrane, také rozhodnutia sa takisto aplikujú. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Meniť nastavenia, teda aktivovať či deaktivovať tento nástroj môžete prostredníctvom nastavenia cookies.

Životnosť cookies: 12 mesiacov (toto sa vzťahuje iba na cookies nastavené touto webovou stránkou).

Maximálna doba uchovávania použitých cookies: až 26 mesiacov.

Právny základ: 

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3.3 Matomo

Účel/informácie:

Táto stránka používa Matomo na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našich webových stránok. Pomáha nám zaistiť správne fungovanie webu najmä kontrolou funkčnosti webu (napr. na zistenie problémov s navigáciou webu alebo zaistenie dostatočnej kapacity servera). Získané štatistiky nám tiež umožňujú vylepšovať naše webové stránky a urobiť ich pre vás ako používateľa zaujímavejšími. Vaša IP adresa bude automaticky anonymizovaná.

Súbory cookie/nástroje: Typ B. Ďalšie informácie nájdete v časti „Cookies“.

Príjemcovia:

Poskytovateľ platformy/hostingu

Prevody do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku sme uzavreli štandardné zmluvné doložky podľa čl. 46 GDPR. Na tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Viac informácií k tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Zhromaždené osobné údaje budú po jednom dni vymazané. Vaša IP adresa bude okamžite anonymizovaná. Tento nástroj môžete deaktivovať prostredníctvom Nastavenia súborov cookie tu.

Právny základ:

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

2.3.4  Google Ads (dříve Google Adwords)

Účel/informácie:

Konverzia Google Ads Conversion (Konverzia reklám Google)

Využívame služby Google Ads, aby sme Vás upozornili na naše atraktívne ponuky, s využitím reklamných materiálov (tzv. Google Ads) na externých webových stránkach. Vo vzťahu k údajom z reklamných kampaní môžeme určiť, aké úspešné jednotlivé reklamné opatrenia sú. Chceme Vám ukázať reklamy, ktoré Vás môžu zaujímať, aby sme pre Vás našu webovú stránku urobili zaujímavejšou a zaistili spravodlivú kalkuláciu reklamných nákladov.

Reklamné materiály dodáva spoločnosť Google prostredníctvom tzv. „reklamných serverov“. Na tieto účely používame súbory cookies týchto reklamných serverov, prostredníctvom ktorých je možné merať určité parametre na hodnotenie úspechu, napríklad vkladanie reklám alebo kľučky užívateľov. Ak sa na našu stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google (Google ad), uloží Google Ads na Vašom zariadení súbor cookie. Platnosť týchto súborov cookie obvykle po 30 dňoch uplynie, pričom tieto súbory nie sú určené na to, aby Vás osobne identifikovali. Pokiaľ ide o tento súbor cookie, sú ako hodnoty pre analýzu obvykle ukladané unikátny identifikátor cookies, počet reklamných zobrazení (impresií) na umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie/impresie (relevantné pre postview konverzie / konverzie po zhliadnutí) a informácie o odmietnutí / opt out (označenie toho, že užívateľ si už nepraje byť oslovovaný).

Tieto cookies umožňujú spoločnosti Google rozpoznať Váš iwebový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité stránky webu subjektu, ktorý je zákazníkom Ads, a platnosť tohto súboru cookie uloženého na jeho zariadení ešte neuplynula, môžu spoločnosť Google a daný zákazník zistiť, že daný používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi Ads je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemôžu byť sledované prostredníctvom webových stránok zákazníkov Ads. V rámci vyššie uvedených reklamných opatrení nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne osobné údaje. Dostávame iba štatistické vyhodnotenia od spoločnosti Google. Na základe týchto vyhodnotení môžeme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť efektívne. Z užívania reklamných materiálov nedostávame žiadne ďalšie dáta; najmä nemôžeme na základe týchto informácií identifikovať používateľa.

Prostredníctvom týchto použitých marketingových nástrojov Váš prehliadač automaticky začne priame spojenie so serverom Google. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré sú získané použitím tohto nástroja spoločnosťou Google, a informujeme Vás preto podľa nášho najlepšieho vedomia: Integrovaním konverzie Ads získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste si vyvolali príslušnú časť našej internetovej prezentácie alebo klikli na naše oznámenie. Ak ste zaregistrovaní v službe Google, môže si spoločnosť Google vašu návštevu pridružiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste u spoločnosti Google zaregistrovaní alebo ste sa nezalogovali, je možné, že tento poskytovateľ dostane a uloží Vašu IP adresu.

Google Ads Remarketing (remarketing reklám Google)

V službe Google Ads využívame funkciu remarketingu. Táto funkcia nám umožňuje užívateľovi inzerovať webové stránky na základe jeho záujmov na iných webových stránkach v reklamnej sieti Google (vo vyhľadávaní Google alebo na Youtube, tzv. Google ads alebo na iných stránkach). Na tento účel je analyzovaná interakcia užívateľov na našich webových stránkach, napríklad ponúka užívateľovi to, o čo sa zaujíma, alebo aby bolo možné zobraziť cielenú reklamu užívateľovi po návšteve týchto stránok nasledujúci po prezeraní stránok iných. Aby sme to mohli robiť, Google ukladá cookie do prehliadačov používateľov, ktorí navštevujú určité služby alebo webové stránky Google v reklamnej sieti Google. Táto "cookie", slúži na zaznamenanie návštev týchto užívateľov. Číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača v konkrétnom zariadení a nie na identifikáciu osoby; identifikačné osobné údaje nie sú uložené.

Používané cookies: typ C. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.Odovzdanie do tretích krajín je možné. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Na tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa uplatní aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Meniť nastavenia, teda aktivovať či deaktivovať tento nástroj môžete prostredníctvom nastavenia cookies. Životnosť cookies: 180 dní (uvedené sa použije iba pre cookies nastavené týmito webovými stránkami).

Právny základ: 

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3.5. Inzertné funkcie Google Analytics

Táto webová stránka tiež využíva rozšírené funkcie Google Analytics (inzertné funkcie Google Analytics). Inzertné funkcie Google Analytics zahŕňa tieto prvky implementované na webovej stránke:

 • Prehľady zobrazení v obsahovej sieti Google
 • Google Analytics demografické prehľady a prehľady záujmov
 • Remarketingové segmenty publika na základe údajov o konkrétnom správaní, demografických údajoch a záujmoch, zdieľanie týchto zoznamov so službou Google Ads
 • Integrované služby, ktoré vyžadujú, aby služba Google Analytics zhromažďovala dáta na reklamné účely, vrátane zhromažďovania údajov prostredníctvom reklamných súborov cookie a identifikátorov

V rámci optimalizácie našich webových stránok využívame vlastné súbory cookies (napr. súbory cookies Google Analytics) a cookies a identifikátory Google.

Používané cookies/nástroje: typ C. Pre viac informácií viď oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Odovzdanie do tretích krajín je možné. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR.

Na tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa uplatní aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Meniť nastavenia, teda aktivovať či deaktivovať tento nástroj môžete prostredníctvom nastavenia cookies.

Životnosť: až 12 mesiacov (uvedené sa vzťahuje iba na cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ: 

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3.6 Adform

Informácie/účel:

Tieto webové stránky používajú nástroj Adform pre online marketing od firmy Adform A/S Denmark. Adform používa na našich webových stránkach sledovanie pomocou súborov cookie a podobných technológií sledovania na základe ID (krátky súbor cookie). Súbor cookie Adform je na našich webových stránkach umiestnený, len čo na to udelíte súhlas. Súbor cookie spoločnosti Adform bude umiestnený aj v prípade, že si prostredníctvom spoločnosti Adform zobrazíte našu reklamu umiestnenú na webových stránkach tretích strán a udelili ste súhlas so súbormi cookie na týchto webových stránkach. 

Optimalizácia a personalizácia reklamných kampaní pre zákazníkov spoločnosti Adform, vrátane nás. Súbor cookie Adform zhromažďuje nasledujúce údaje od nás alebo našich reklamných materiálov: ID súboru cookie, typ zariadenia / ID, čas kliknutia na webovú stránku alebo reklamný nosič, URL webovej stránky alebo reklamného nosiča, informácie automaticky odoslané vašim zariadením (vrátane nastavenia jazyka, IP adresy , demografických údajov) údaje o záujmoch, sociodemografické údaje spojené so súborom cookie alebo iným ID. 

Cookie/Nástroje: Typ C. Pre viac informácií pozri oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Adform A/S, Denmark.

Spoloční prevádzkovatelia

My a spoločnosť Adform sme spoločnými prevádzkovateľmi pri zhromažďovaní osobných údajov a ich poskytovaní spoločnosti Adform prostredníctvom súboru cookie Adform, čo je robené spoločnými prevádzkovateľmi. Dohoda medzi nami stanovuje, kto je zodpovedný za dodržiavanie určitých povinností v oblasti ochrany údajov a kto je zodpovedný za následné kroky v súvislosti s vašimi právami na ochranu údajov. Spoločnosť Adform zodpovedá za reakciu na vaše žiadosti a za vaše práva týkajúce sa ochrany údajov (napr. povinnosť poskytovať informácie, vaše právo vzniesť námietku atď.). Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete spoločnosť Adform kontaktovať na nasledujúcom odkaze: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy. Ohľadom práv môžete kontaktovať aj nás. Svoj súhlas so súbormi cookie môžete kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať, a to tak, že kontaktujete spoločnosť Adform alebo deaktivujete nástroje, ako je uvedené nižšie.

Ak spoločnosť Adform spracováva údaje na svoje vlastné účely, je jediným prevádzkovateľom  údajov a je výhradne zodpovedná za optimalizáciu reklamných kampaní a cieľových skupín. Spoločnosť Adform bude analyzovať údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a ID, aby mohla v mene zákazníkov spoločnosti Adform (vrátane nás) poskytovať cielené reklamné nákupy, ako je podrobne uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Adform. Kliknite tu pre ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Adform, vrátane informácie, kedy spoločnosť Adform vaše údaje vymaže.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Meniť nastavenia, teda aktivovať či deaktivovať tento nástroj môžete prostredníctvom nastavenia cookies.

Doba životnosti cookie: až 180 dní po poslednej interakcii (uvedené platí len pre cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Maximálna doba uchovania dát: až 13 mesiacov.

Právny základ: Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3.7 Platforma na správu dát (Salesforce Audience Studio/Krux)

Informácie/účel:

Táto webová stránka používa nástroj na sústredenie návštevníkov webových stránok v rámci jednej platformy, aby mohla segmentovať používanie kampaní a získavať štatistiky o výkonnosti kampane. Diferenciácia návštevníkov je založená na jedinečnom ID (cookies alebo lokálnom úložisku). Tento nástroj tiež poskytuje možnosť, že jednotlivé informácie o produkte / marketingu na webových stránkach tretích strán môžu byť zverejnené na základe návštevy na našich webových stránkach. Údaje môžu obsahovať informácie o tom, ako používateľ prišiel na webovú stránku a ako sa s ňou používateľ integroval. Prehliadače automaticky odosielajú určité štandardné informácie na všetky webové stránky, ktoré používateľ navštívi, napríklad adresu IP, nastavenie typu a jazyka prehliadača, časy prístupu a sprostredkujúce adresy webových stránok. Tento nástroj navyše poskytuje možnosť pripojiť údaje o návštevníkoch webových stránok (aj medzi zariadeniami) k našim registrovaným používateľom, pokiaľ je používateľ prihlásený a súhlasí s tým.

Ďalšie informácie nájdete tu: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

Cookie/Nástroje: Typ C. Pre viac informácií pozri oddiel Cookie.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: salesforce.com Germany GmbH, Nemecko

Odovzdanie do tretích krajín je možné. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR.

Na tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa uplatní aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Osobné údaje, ktoré tento nástroj zhromažďuje, sa odstránia najviac 6 mesiacov od nečinnosti. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v rámci nastavenia súborov cookies.

V prípade registrovaných užívateľov a s príslušným súhlasom môžu byť údaje prepojené s užívateľským profilom. Podľa toho potom platia pravidlá odstránenia užívateľského profilu (napr. vernostného programu).

Doba životnosti cookie: až 6 mesiacov (uvedené platí len pre cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ: 

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3.8 Sociálne pluginy

Informácie/účel:

Na našich webových stránkach sú používané sociálne pluginy („pluginy“) sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Pinterest), najmä tlačidlá „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“ Facebooku, ktorého webovú stránku facebook.com prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko. Tieto pluginy sú obvykle označené logom Facebooku.

Okrem Facebooku používame pluginy z „Twitter“ (poskytovateľ: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (poskytovateľ: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin , Írsko).

Z dôvodu ochrany osobných údajov sme sa zámerne rozhodli nevyužívať na našich webových stránkach priame pluginy sociálnych sietí. Namiesto toho využívame riešenie „Shariff“. S pomocou Shariff si môžeme sami určiť, kedy a či budú údaje odovzdávané prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete. Z tohto dôvodu neprebieha v okamihu, keď si našu webovú stránku otvoríte, žiadne automatické odovzdávanie údajov na sociálne siete typu Facebook, Twitter ani Pinterest. Údaje budú odovzdané sociálnym sieťam iba v prípade, že aktívne kliknete na tlačidlo príslušnej sociálnej siete. V takom prípade začne Váš webový prehliadač spájanie na servery príslušnej sociálnej siete. Kliknutím na príslušné tlačidlo (napr. „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“) súhlasíte, že Váš prehliadač vytvorí spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete a odovzdá údaje o používaní príslušnému prevádzkovateľovi danej sociálnej siete a naopak. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť povahu a rozsah údajov, ktoré sú následne zhromažďované týmito sociálnymi sieťami.

Poskytovatelia sociálnej siete uchovávajú údaje, ktoré o Vás zhromaždia, ako profily užívateľov a následne ich využívajú na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo nastavenia vzhľadu svojej webovej stránky orientovaného na dopyt. Toto vyhodnocovanie sa odohráva predovšetkým (aj pre nezalogovaných užívateľov) na účely zastúpenia dopytovo spravodlivej reklamy a za účelom informovania ostatných užívateľov danej sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo podávať námietky proti vytváraniu týchto užívateľských profilov, pričom toto právo môžete realizovať tak, že sa obrátite na príslušného poskytovateľa pluginu. Prostredníctvom týchto pluginov Vám ponúkame možnosť interakcie so sociálnymi sieťami a inými užívateľmi, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku a robiť ju zaujímavejšiu pre Vás ako používateľa.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovatelia služieb:

a) Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko
b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA;
c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA);

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4

Výmaz:

Výmaz je zodpovednosťou hlavných poskytovateľov služieb.

Právny základ: 

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3.9 YouTube-Videá

Informácie/účel:

Súčasťou našej webovej stránky sme sú aj videá na YouTube, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a je možné ich prehrať priamo z našej webovej stránky. Všetky tieto videá sú integrované v „rozšírenom móde ochrany údajov“, čo znamená, že pokiaľ nekliknete na videá, aby ste zahájili ich prehrávanie, nebudú YouTube odovzdané žiadne údaje o Vás ako užívateľovi. Až v okamihu, keď videá prehráte, budú údaje uvedené v nasledujúcom odseku odovzdané YouTube. Tento dátový prenos nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť.Prehraním videa získa YouTube informácie o tom, že ste otvorili zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky a môže umiestniť ďalšie nástroje na marketingové účely. Ak ste zalogovaní na Google, budú Vaše informácie priamo pridružené k Vášmu účtu.Hlavný poskytovateľ služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Cookie/Nástroje: Typ C. Pre viac informácií pozri oddiel Cookie.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Výmaz je zodpovednosťou hlavného poskytovateľa služby. Nástroj môžete deaktivovať prostredníctvom Nastavenia Cookie.

Právny základ: 

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3.10 Google Tag Manager

Informácie/účel:

Táto webová stránka využíva nástroj Google Tag Manager. Táto služba umožňuje správu webových tagov prostredníctvom rozhrania. Nástroj Google Tool Manager implementuje iba tagy. To znamená, že nie sú využívané žiadne súbory cookie a nie sú zhromažďované žiadne identifikačné osobné údaje. Nástroj Google Tool Manager spúšťa iné tagy, ktoré v prípade potreby následne údaje zhromažďujú. Google Tag Manager však k týmto údajom prístup nemá. Ak došlo k vypnutiu (deaktivácii) na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva toto vypnutie v platnosti pre všetky sledovacie tagy, ak sú implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

Cookie/Nástroj: Typ B. Viac informácií nájdete v sekcii Cookie/Nástroje.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služby: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Google Tag Manager neuchováva žiadne osobné údaje.

Právny základ: 

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.3.11 Google Maps

Informácie/účel:

Táto webová stránka používa službu Google Maps na zobrazenie mapových materiálov a/alebo zobrazenie trasy (napr. v našom vyhľadávači lekární). Keď používate službu, informácie o vašom používaní tejto webovej stránky a vaša IP adresa sa prenášajú na server Google v USA. To sa deje bez ohľadu na to, či máte účet Google, cez ktorý ste prihlásený, alebo či neexistuje žiadny užívateľský účet. Google môže tiež umiestniť ďalšie nástroje na marketingové účely. Ak ste prihlásení pomocou účtu Google, budú vaše dáta prepojené priamo s Vašim účtom.Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní spoločnosťou Google nájdete na https://www.google.com/policies/privacy/.

Cookie/Nástroje: Typ C. Viac informácií nájdete v časti „Cookies/Nástroje“.

Príjemcovia:

Hlavný poskytovateľ služieb: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Prenosy do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku štandardnej zmluvnej doložky podľa čl. 46 GDPR boli uzavreté. Na tretie krajiny/spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti, sa rozhodnutie o primeranosti tiež vzťahuje. Viac informácií k tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Za vymazanie zodpovedajú hlavní poskytovatelia služieb. Tento nástroj môžete deaktivovať prostredníctvom Nastavenia súborov cookie tu.

Právny základ:

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 a) GDPR.

3. Ďalšie ponúkané služby (online a offline)

Okrem online používania našej webovej stránky ponúkame rôzne iné aktivity/služby, pre ktoré spracovávame Vaše osobné údaje (v offline kontexte).

Na rozdiel od článku 1.2. tejto politiky, spoločnosť Beiersdorf nie je v niektorých prípadoch prevádzkovateľom osobných údajov pre služby, kedy Vám už bolo oznámené iným spôsobom, o ktorú osobu sa jedná alebo je tu odkaz na konkrétnu službu, kde je uvedený iný prevádzkovateľ. Preto, pokiaľ odkazujeme na ktorúkoľvek časť tejto politiky, avšak v rámci danej služby (napríklad spotrebiteľské akcie, marketingové aktivity, súťaže a pod.) je uvedený  iný prevádzkovateľ, je táto osoba prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR.

Pokiaľ majú naši poskytovatelia služieb sídlo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme Vás o dôsledkoch tejto skutočnosti informovať v popise služby nižšie.

Tieto webové stránky a všetky služby sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. Udeliť súhlas k akejkoľvek aktivite nie je oprávnená osoba mladšia ako 16 rokov bez súhlasu osoby vykonávajúcej rodičovský dohľad, s čím dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí.

Ak je udelený súhlas pre niektorú z nižšie uvedených aktivít, dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí a vyhlasuje, že je riadne oboznámený s ďalej uvedenými informáciami.

3.1 Kontaktovanie/Komunikácia/Spolupráca

Účel/informácie:

Keď sa na nás obrátite, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, budeme údaje, ktoré nám poskytnete (Vašu e-mailovú adresu, prípadne voliteľne, ak nám uvedené poskytnete: Vaše meno, priezvisko, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, dátum narodenia, obsah správy, prílohy a telefónne číslo) uchovávať, aby sme mohli zodpovedať Vaše otázky, s čím odoslaním dotazu či vyplnením formulára súhlasíte.

Pokiaľ sa na nás telefonicky obrátite, môžeme Vás požiadať o súhlas s nahrávaním hovoru na účely zlepšenia našich služieb a školenia našich zamestnancov. Pokiaľ budete súhlasiť, budeme spracovávať všetky informácie, ktoré s nami budete zdieľať v priebehu nášho hovoru (obsah komunikácie, prípadné citlivé dáta, ktoré nám oznámite (údaje o zdravotnom stave), rovnako tak ako Vaše telefónne číslo a iné osobné údaje – viac tiež viď článok 3.5.

Pri spracovaní údajov vzniknutých v priebehu komunikácie máme oprávnený záujem na spracovaní údajov v súlade s právnymi požiadavkami, pre vnútorné overenie alebo v súlade s príslušnou žiadosťou o komunikáciu.

S ohľadom na spoluprácu s našimi dodávateľmi sme zaviedli proces interného hodnotenia, ktorý má v našom oprávnenom záujme zlepšiť obchodný vzťah vytvorením „akčného plánu“. Spravidla spracovávame iba informácie o spoločnosti, ale je možné vyvodiť závery o vás ako o kontaktnej osobe, pokiaľ je komunikácia s dodávateľmi preverovaná s ohľadom na reakčné doby, spoľahlivosť a transparentnosť.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nebude možné na požiadavku reagovať, vybaviť ju.

Príjemcovia a zdroje:

Ďalej spracovávame Vaše údaje v skupine Beiersdorf za účelom prevencie a vyšetrovania trestných činov a iných pochybení, hodnotení a riadenia rizík, pre internú komunikáciu a pre zodpovedajúce administratívne účely. Pokiaľ niektorá sesterská spoločnosť nahlási potrebu s vami spolupracovať ako s dodávateľom, podelíme sa o naše skúsenosti zo spolupráce s vami so sesterskou spoločnosťou.

Ak ste obchodným partnerom, budeme údaje o Vás porovnávať proti zverejnenému zoznamu klamlivých dodávateľov (napr. varovné zoznamy Svetovej organizácie duševného vlastníctva) aby sme urobili informované rozhodnutie o spolupráci a prípadnej platbe. V takýchto prípadoch budeme tiež priebežne kontrolovať bonitu pre vybrané prípady (napr. uzatváranie zmlúv). Našim oprávneným záujmom je minimalizácia finančných rizík. Za týmto účelom spolupracujeme s úverovými agentúrami, od ktorých získavame potrebné údaje. Za týmto účelom odovzdávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje úverovým agentúram. Na toto spracovanie môžete podať námietku v súlade s článkom 4 tejto politiky.

V prípade otázok spotrebiteľov prostredníctvom interného nástroja na správu spotrebiteľov budú osobné údaje po dvoch rokoch vymazané. Výnimočne budú údaje uchovávané dlhšie, pokiaľ sú údaje nevyhnutné na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, nie však dlhšie ako tri roky.

Pokiaľ ste obchodným zákazníkom alebo partnerom, môže byť nutné v rámci transakcie spoločnosti odovzdať Vaše osobné údaje potenciálnym kupujúcim. V priebehu due diligencie sú obvykle spracovávané anonymizované údaje. V konkrétnych jednotlivých prípadoch však môže byť potrebné spracovávať osobné údaje. Náš oprávnený záujem spočíva v uskutočnení transakcie spoločnosti.

Okrem toho odovzdávame dáta nasledujúcim príjemcom:

- Poskytovatelia zákazníckych/spotrebiteľských služieb,
- Poskytovatelia platforiem/hostingu.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/námietky:

Údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, znovu vymažeme potom, čo ich ďalšie uchovávanie už nebude potrebné (do dvoch rokov od poslednej zaslanej správy), alebo obmedzíme spracovanie v prípade existencie zákonných povinností uchovávania či oprávneného záujmu podľa tejto politiky.Doba uchovania nahrávok telefonických rozhovorov je maximálne 90 dní.

Proti tomuto spracovaniu môžete podať námietku v súlade s článkom 4 tejto politiky .

Právny základ:

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (vrátane prípadného súhlasu s uchovaním nahrávky telefonického rozhovoru);

Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ak to vyplýva z obsahu rozhovoru);

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR;

Spracovanie je nevyhnutné na účely uvedených oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.2 Newsletter

Účel / Informácie:

Pokiaľ sa prihlásite na odber newslettera, budete dostávať informácie prispôsobené na mieru Vašej osobe o produktoch, službách alebo ponukách účasti v propagačných akciách, napríklad súťažiach alebo testoch produktov, a to e-mailom.

Registráciou na odber newslettera dostanete newsletter prispôsobený Vašim osobným potrebám („personalizovaný“). Vyhodnocujeme Vaše nákupné správanie a klikanie na našich webových stránkach alebo v newsletteri, aby sme zhromaždili informácie, ktoré pre Vás budú relevantné.

V prípade, že táto webová stránka ponúka vernostný program, tento newsletter je súčasťou vernostného programu.

Príjemcovia:

Poskytovateľ platformy/hostingu, Poskytovateľ zákazníckych/spotrebiteľských služieb, externé agentúry pre podporu newsletteru.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Doba uchovania / výmaz:

Tieto zhromaždené údaje môžu byť automaticky vymazané po uplynutí 24 mesiacov, pokiaľ už na newsletter nebudete reagovať, napríklad otvorením (nečinnosť). Údaje môžu byť taktiež automaticky mazané, pokiaľ nebude newsletter 3x úspešne doručený.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať postupom uvedeným tu, avšak účasť na aktivite bude ukončená.

Pokiaľ si už neželáte newsletter dostávať, môžete jeho odber kedykoľvek odhlásiť. Kliknite na odkaz obsiahnutý v každom newsletteri a my Vás následne prevedieme procesom odhlásenia alebo nám svoje odhlásenie zašlite e-mailom.

Proti tomuto spracovaniu môžete podať námietky či súhlas odmietnuť – viď tu.

Pokiaľ nebol potvrdený príslušný odkaz v e-maile na potvrdenie požiadavky na odber newslettera, osobné údaje budú zmazané najneskôr do šiestich mesiacov od zaslania požiadavky na potvrdenie žiadosti o odber newslettera.

Právny základ:

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3.3 Nábor, uchádzači o zamestnanie

Účel/informácie:

Pokiaľ nám zašlete životopis so záujmom o prácu v spoločnosti Beiersdorf alebo sa zúčastňujete niektorého konkrétneho výberového konania na nábor nových zamestnancov Beiersdorf, budeme uchovávať iba tie informácie, ktoré potrebujeme na zabezpečenie náboru po nevyhnutnú dobu. Na nábor potrebujeme obvykle identifikačné a kontaktné údaje, životopis v slovenskom a anglickom jazyku a informácie o pracovných skúsenostiach, vzdelaní a certifikátoch.

Viac informácií o nábore je uvedených tu.

Príjemcovia:

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu/námietky:

Spracovanie prebieha po dobu trvania výberového konania a u troch najlepších kandidátov šesť mesiacov potom, iba ak je udelený súhlas na dobu dlhšiu.

Právny základ:

Vykonanie opatrení na uzatvorenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

3.4 Poštové zásielky

Účel / Informácie:

Ako vybraný zákazník, obchodný partner, testovacia osoba a/alebo spotrebiteľ od nás tiež môžete poštou (listom) dostávať jednotlivé produktové informácie, ponuky, novinky a vzorky produktov.Ide o špeciálnu formu priameho marketingu, ktorá je zároveň našim oprávneným záujmom a umocňuje lojalitu poskytovaním exkluzívnych informácií vyššie uvedeným osobám.

Príjemcovia:

Poskytovatelia platforiem/hostingu, Poskytovatelia komunikačných služieb, dodávatelia, prepravné a poštové služby.Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/námietky:

Vaše údaje budú vymazané, len čo požiadate o ukončenie príjmu týchto zásielok, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami ukladania alebo nami nastavenými oprávnenými záujmami na ochranu našich práv. Môžete sa odhlásiť alebo vzniesť námietku proti ďalšiemu zasielaniu poštou, ako je uvedené v liste alebo spôsobom popísaným v časti námietka nižšie. Vaše osobné údaje ďalej mažeme automaticky najneskôr po 24 mesiacoch nečinnosti (napr. keď nevyužijete zaslané kupóny).

Právny základ:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.5 Prieskumy 

Účel / Informácie:

Pokiaľ sa zúčastňujete prieskumu alebo inej obdobnej aktivity, využívame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, v súlade s účelom popísaným v príslušnom súhlase. Pozbierané osobné údaje zahŕňajú otázky týkajúce sa nastaveného účelu prieskumu a tiež sociálno-demografické informácie o Vás. Môžete sa výskumu zúčastniť bez konkrétnej identifikácie Vašej osoby, pokiaľ to nie je súčasťou udeleného súhlasu.V prípade, že to požaduje daný prieskum, môžeme Vás požiadať o súhlas na spracovanie osobitných kategórií osobných údajov či iných citlivých informácií (napr. údaje o zdravotnom stave, dáta týkajúce sa typu pokožky na posúdenie pleti, fotografie a pod.).

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné.Je našim oprávneným záujmom, u užívateľov, ktorí dobrovoľne poskytli svoje názory či hodnotenia ohľadom produktov, zobrazenie takých názorov/hodnotenie v pseudonymizovanej podobe – zverejnenie na webe.Všetky dáta budú zverejňované v súlade s podmienkami použitia a pod užívateľským menom/pseudonym. Všetky hodnotenia/názory môžu byť z našej strany skontrolované pred zverejnením a prípadne upravené, skrátené alebo odstránené.

Môžeme hodnotenie odstrániť pokiaľ by boli dotknuté práva tretích strany alebo účinné právne predpisy. Viac informácií nájdete v Podmienkach použitia.

Máme tiež oprávnený záujem overiť, že obsah nie je vytváraný automatizovane, v rozpore s dobrými mravmi alebo účinnými právnymi predpismi. Je možné, že dostanete e-mail pre potvrdenie Vašej e-mailovej adresy, než budete prihlásený do užívateľského účtu.

Využité cookies: typ A. Viac informácií nájdete v časti „Cookies/Nástroje“.

Príjemcovia:

Poskytovatelia platforiem/hostingu, poskytovatelia spotrebiteľských služieb, externé agentúry na podporu výskumu.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Vaše osobné údaje budú po ukončení výskumu úplne anonymizované do anonymných štatistík (pozri podmienky účasti vo výskume), ak to nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania údajov alebo úpravou premlčania alebo stanoveným oprávneným záujmom podľa tejto politiky. Dáta budú odstránené obvykle po uplynutí dvoch rokov.

Životnosť cookies: najdlhšie 180 dní (toto sa aplikuje iba na cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ:

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3.6 Kontaktovanie prostredníctvom telefónnej linky na otázky 

Účel / Informácie:

Keď sa na nás obrátite telefonicky - prostredníctvom telefónnej linky na otázky, budeme údaje, ktoré nám poskytnete (Vašu e-mailovú adresu, prípadne voliteľne, pokiaľ nám uvedené poskytnete: Vaše meno, priezvisko, ulica, číslo popisné, PSČ, mesto, dátum narodenia , obsah správy, prílohy a telefónne číslo) uchovávať, aby sme mohli zodpovedať Vaše otázky. Zároveň budeme uchovávať záznam uskutočneného hovoru za účelom skvalitnenia našich služieb.

Spracovanie osobných údajov je uskutočnené na základe Vášho súhlasu, s tým, že nie ste povinní osobné údaje odovzdať a súhlas poskytnúť. Pokiaľ nesúhlasíte s týmto spracovaním, môžete sa na nás obrátiť písomne prostredníctvom kontaktných údajov.

Príjemcovia:

Poskytovatelia platforiem/hostingu, poskytovatelia spotrebiteľských služieb, dodávatelia a poskytovatelia prepravy, externé agentúry na podporu kampaní.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme uzavreli štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Pre tretie krajiny, pre ktoré sa uplatní rozhodnutie o adekvátnej ochrane, sa aplikuje aj toto rozhodnutie. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Ďalších príjemcov nájdete v sekcii všeobecných príjemcov 1.4.

Výmaz/odvolanie súhlasu:

Údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, znovu vymažeme potom, čo ich ďalšie uchovávanie už nebude potrebné (do dvoch rokov od poslednej zaslanej správy), alebo obmedzíme spracovanie v prípade existencie zákonných povinností uchovávania či oprávneného záujmu podľa tejto politiky.Záznam uchováme najdlhšie po dobu 90 dní.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať na našich kontaktoch.

Právny základ:

Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3.7 Použitie fotografií z akcií

Účel / Informácie:

Beiersdorf uchováva urobené fotografie či audiovizuálne záznamy (ďalej len „záznam), pokiaľ je o tom dotknutá osoba informovaná v rámci vstupenky na akciu/vstupe na akciu alebo napríklad pri propagačnom stánku príslušným oznámením a akceptáciou tejto informácie s tým prejaví súhlas s použitím záznamu podľa ust. § 12 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Pri použití fotografií nedochádza k špecifickému a systematickému spracovaniu osobných údajov, k fotografiám nie sú žiadne ďalšie údaje priraďované.

Účelom vyhotovenia záznamu je zachytenie danej akcie pre zverejnenie, vytvorenie fotografie pre návštevníkov akcie, možnosť účastníkov sa na fotkách a videách nájsť a označiť sa v rámci sociálnych sietí, možnosť účastníkov si svoju fotografiu stiahnuť a uložiť, a zverejnenie reportáže a galérie fotografií z akcií.

Súhlas s vyhotovením záznamu zahŕňa oprávnenie Beiersdorf záznam zverejniť a použiť na propagačných materiáloch (najmä nie však výlučne letáky, noviny, plagáty, tlačená propagácia, katalóg partnerom a ďalšie), na sieti Internet, zahŕňajúce okrem iného webové stránky www.nivea.cz a sociálne siete Instagram, Youtube a Facebook, to všetko na verejnú prezentáciu danej akcie. Z akcie bude zhotovený zostrihaný audiovizuálny záznam, ktorý bude Beiersdorf prezentovaný partnerom NIVEA akcie. Súhlas zahŕňa oprávnenie Beiersdorf záznam premietať na plátno, zobraziť na ďalších akciách a iných akciách Beiersdorf a ďalej záznam uchovávať na interné evidenčné účely Beiersdorf, vrátane vyhodnotenia danej akcie a prezentácie partnerom.

Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v zázname robiť nevyhnutné úpravy a retuše, a záznam v pôvodnej aj v takto spracovanej podobe použiť vo vyššie uvedenom rozsahu aj v spojení/v súbore s inými autorskými dielami a ďalšími prvkami. Beiersdorf má právo, nie však povinnosť záznam použiť. Beiersdorf má tiež právo, nie však povinnosť, spoločne s použitím záznamu užiť v analogickom rozsahu aj Vaše meno a priezvisko, pokiaľ ho oznámite.

Doba:

Súhlas je udelený na dobu 5 rokov. Podľa § 12 Občianskeho zákonníka platí, že ak bolo povolenie udelené na určitú dobu odvolané bez toho, aby to odôvodňovalo podstatná zmena okolností alebo iný rozumný dôvod, nahradí odvolávajúcu škodu z toho vzniknutú osobe, ktorej súhlas udelil.

3.8 Oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochrane svojich práv

Účel / Informácie:

Beiersdorf uchováva v obmedzenom rozsahu udelenie súhlasu, uskutočnené právne úkony dotknutých osôb a prípadnú ďalšiu potrebnú dokumentáciu na ochranu svojich práv, teda vymáhanie svojich práv (vrátane pohľadávok), obranu proti nárokom dotknutých osôb či tretích osôb a na obranu pri kontrolných konaniach zo strany orgánu dozoru.

Uchovanie potrebnej dokumentácie na tento účel prebieha vždy oddelene a bezpečne.

Môže sa tiež stať, že odvoláte už udelený súhlas a Beiersdorf bude musieť aj spätne preukázať, že spracovanie bolo do odvolania súhlasu vykonávané na základe právneho titulu.

Beiersdorf napríklad musí preukázať orgánu dohľadu, že aj v minulosti uskutočnené aktivity boli vykonávané v súlade s právnou úpravou.

Doba uchovania / výmaz:

Na tento účel je doba uchovávania najviac tri roky od ukončenia spracovania podľa pôvodného právneho titulu a potom iba, ak je aktívne súdne či iné konanie (po dobu trvania daného konania).

Proti tomuto spracovaniu je možné podať námietky podľa článku 4 tejto politiky.

Doba sa odvíja od všeobecnej premlčacej doby a tiež možnosti orgánu dohľadu urobiť kontrolu spätne až tri roky.

Právny základ:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa  podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.9 Kozmetovigilancia

Účel / Informácie:

V prípade, že nám nahlásite akékoľvek nežiaduce účinky kozmetických výrobkov, budú Vaše osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia závažnosti nežiaduceho účinku a jeho prípadnom nahlásení miestne príslušnej krajskej hygienickej stanici, teda za účelom splnenia právnej povinnosti nahlasovania závažných nežiaducich účinkov kozmetických prípravkov podľa článku 23 nariadenia ( ES) č. 1223/2009, o kozmetických výrobkoch. Toto zahŕňa aj vedenie potrebnej dokumentácie pre vedenie systému sledovania závažných nežiaducich účinkov kozmetických prípravkov (tzv. kozmetovigilancia).

Doba uchovania / výmaz:

Na tento účel je doba uchovávania najviac desať rokov od uvedenia poslednej šarže kozmetického výrobku na trh.

Právny základ:

Zákonná povinnosť podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

4. Námietky / odvolanie súhlasu a uplatnenie iných práv

Ak ste súhlasili (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) so spracovaním Vašich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie má vplyv na prípustnosť spracovávania Vašich osobných údajov po tom, čo ste nám ich odovzdali.

Pokiaľ je základom nášho spracovávania Vašich osobných údajov oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), môžete proti tomuto spracovávaniu podať námietky. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracovávané za účelom vykonávania priameho marketingu, môžete tiež kedykoľvek podať námietky proti tomuto spracovaniu.

Tento prípad môže napríklad nastať, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s Vami uzavreté, avšak je potrebné na obranu proti uplatneným nárokom. Pokiaľ budete takú námietku podávať, žiadame Vás, aby ste vysvetlili dôvody, prečo by sme nemali Vaše osobné údaje spracovávať tak, ako sme to urobili. V prípade, že bude Vaša námietka oprávnená, situáciu preskúmame a buď zastavíme alebo upravíme spracovávanie údajov, alebo Vám oznámime naše vážne dôvody, ktoré sú hodné ochrany, a na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.

Samozrejme môžete kedykoľvek podať námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely reklamy a analýzy dát (vykonávanie priameho marketingu). Na základe týchto námietok bude vykonávanie priameho marketingu ukončené.

O svojich námietkach nás môžete informovať na nižšie uvedených kontaktoch na konci tohto článku.

Pri akomkoľvek spracúvaní máte nasledujúce práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na to, aby Vám Beiersdorf bez zbytočného odkladu poskytol informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje sú spracúvané, aký je účel spracúvania, príjemcovia, doba a poučenie o právach. 

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú .

3. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo na to, aby Beiersdorf bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ budete chcieť toto právo uplatniť, kontaktujte nás prosím na vyššie uvedených kontaktoch.

5. Právo na prenositeľnosť osobný údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli Beiersdorf a ktoré sa spracúvajú automatizovane na základe Vášho súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo odovzdať tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

6.   Právo vzniesť námietku               

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Beiersdorf osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ nepreukáže závažné a oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov k takémuto účelu, čo zahrňuje aj profilovanie. Pokiaľ proti takémuto spracúvaniu vznesiete námietku, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely spracúvané.

7.   Ďalšie práva

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás významným spôsobom dotýka. Beiersdorf nezakladá žiadne zo svojich rozhodnutí výhradne na automatizovanom spracúvaní. Profilovanie, ktoré je v niektorých prípadoch vykonávané, nemá pre Vás právne účinky, ani sa Vás významne nedotýka.

Kedykoľvek môžete bezplatne požiadať o čiastočné alebo úplné vymazanie Vašich osobných údajov či zablokovanie, prípadne si vyžiadať informácie o údajoch o vašej osobe, ktoré sú u nás uložené, a požiadať o opravu týchto údajov. Pre tento účel nie je nutné používať žiadny konkrétny formulár, stačí, keď nás kontaktujete na vyššie uvedených kontaktoch.

Všetky vaše požiadavky spracujeme bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najviac do 30 dní.

Odvolanie súhlasu k zasielaniu obchodných oznámení bude vykonané bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní. O ukončení zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek požiadať taktiež v každom jednom obchodnom oznámení.

Orgánom dozoru pre spracúvanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. Máte právo podať sťažnosť k orgánu dozoru.

Akékoľvek práva môžete uplatniť na týchto kontaktoch info(at)beiersdorf.sk

Vaše sťažnosti a iné požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete rovnako smerovať na osobneudaje.slovakia(at)beiersdorf.com

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov Beiersdorf má nasledujúci kontakt: dpo.slovakia(at)beiersdorf.com

Adresa: Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava

5. Záverečné informácie

Túto politiku môžeme doplniť alebo aktualizovať bez toho, aby sme vás o tejto skutočnosti vopred informovali. Pred použitím našich webových stránok si vždy preštudujte túto politiku, aby ste získali informácie o najnovšom stave po prípadných doplneniach alebo aktualizáciách.

Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v prípade potreby politiku zmeniť, avšak toto nemá vplyv na podmienky spracovania už odsúhlaseného, resp. začatého na základe iného právneho titulu. V prípade, že dôjde k zmenám ovplyvňujúcim spracovanie Vašich osobných údajov do budúcnosti, vždy Vám to vopred ohlásime a pokiaľ je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo takéto zmeny odmietnuť a odvolať Váš súhlas s účinkami do budúcnosti. O všetkých právach Vás vždy budeme informovať. 

Verzia politiky: november 2022.